Saken om plassering av sykehus engasjerer mange fra ulike hold. Etter styremøtet i Helgelandssykehuset er det iverksatt ett stort engasjement for Mo i Rana med Geir Waage i spissen. Dessverre er det slik at det virker som det meste er basert på følelser og iscenesatte problemstillinger. Trusler om videre omkamper etter en 30 års lang diskusjon minner om mangel på respekt for resten av regionen, og de prosessene som er ferd med å meisle ut samme beslutning som i 1997. Forsøkene på politisk gisseltaking og truslene om fremtidige omkamper fra ordføreren i Rana er for meg et tegn på at argumentene er bort og fakta må vike for den som roper høyest. I den sammenheng vil jeg minne om noen sentrale elementer i vurderingen av plassering av ny sykehusstruktur på Helgeland.

Sentral plassering. Sandnessjøen m/omegn er sentralt plassert på Helgeland. Sentrum er i geometrien definert som «et punkt som har like stor avstand til punktene omkring». Uansett hvor kreativ man ønsker å være med å om omdefinere matematiske begrep, er og forblir Rana i overskuelig fremtid konsentrisk plassert på Helgeland. Det har store konsekvenser for tilgjengelighet for hele befolkningen på Helgeland, spesielt for sørdelen og øysamfunnene, både innen pasienttransport generelt, og akutt transport spesielt.

97 % av fagmiljøet tilrår samling av akuttfunksjoner i ett sykehus. Det altså en betydelig høy grad av fagmiljøet som støtter opp om å samle akuttfunksjoner. Dette enkle faktum er noe vi ikke kan se bort fra. Det virker som om Hulda sitt forslag er mer basert på det som administrasjonen i Rana kommune kommer frem til i sin anbefaling i «en balansert Sykehusstruktur». Et stort sykehus med et samlet fagmiljø vil gjøre det mer attraktivt for spesialister å jobbe der.

Den akuttmedisinske meldetjeneseten (AMK) har over en femten-årsperiode har vært ledetfra Sandnessjøen. Det samme gjelder alle helseforetakets prehospitaler tjenester, til lands, til sjøs og i luften. Denne tjenesten har stor kompetanse på Helgelands geografi.

Rekruttering. Rekruttering er krevende, og kommer til å bli krevende uansett plassering. HSYK Mo i Rana er det sykehuset på Helgeland som har lavest antall søkere på stillinger som er lyst ut i 2018. Det er i snitt 7,2 antall søkere pr stilling på Mo. Sandnessjøen og Mosjøen rekrutterer best. I tillegg er det stor mangel på fastleger i Rana (9 stk. ifølge Rana Blad). Alstahaug har til orientering full fastlegedekning. De faktiske forhold er at det pr i dag er enhetene sør for Korgfjellet som rekrutterer best. Det er ellers god rekruttering i andre næringer i regionen; industri, prosess, havbruk, fiske, turisme og energisektor. Dette er fremtidsrettede næringer med forventet vekst, som også vil tilby partnerjobber slik de gjør i dag, for alle utdanningsnivå.

Størrelse på befolkning og pasientgrunnlag; Waage er opptatt av størrelse og det er åpenbart viktig. Det som er korrekt at Mo i Rana er den største byen på Helgeland, det som ikke er korrekt er at Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by, selv om det isolert sett ikke har noen betydning. Hvis vi sjekker statistikken fra SSB er Rana fjerde største by i en landsdel som ikke har voldsomt store byer uansett hvem man peker på. Det som er faktum er at det samlet sett bor mer folk sør på Helgeland enn nord på Helgeland. Vi bor bare mer spredt. La oss slå fast at det største pasientgrunnlaget er i sør.En plassering sør for Korgfjellet gir altså nærhet for den største delen av befolkningen. Hvis Waage ønsker å bruke størrelse som et begrep, må han se Helgeland under ett. Og hovedtyngden av befolkningen bor ufravikelig sør for Korgfjellet.

Behandlingsaktivitet. Aktivitetsdata viser at HYSK enhet Sandnessjøen i 2018 behandlet 4000 flere pasienter enn en enheten på Mo i Rana. Ser vi aktiviteten sør for korgfjellet samlet, viser tallene fra Helgelandsykehuset at 65,9 % av all somatisk behandling ble utført sør før Korgfjellet. Isolert sett er Sandnessjøen størst med 38 % av den totale somatiske aktiviteten.

Effektivitet og god drift. Sykehuset i Sandnessjøen over år har høstet priser for effektivitet og kvalitet. I Helse nord sin driftsevaluering kom sykehuset ut som et av de mest effektive i Nord Norge (Stuvlandrapporten). Årsaken til at driftstallene kommer dårligere ut er fordi ortopedien er lagt til Rana, noe som gjør utslag på de såkalte drg-poengene som beskriver at ortopedien er svært inntektsgivende i helseforetaket. Men Sandnessjøen sykehus er det sykehuset i regionen som har best effektivitet. I tillegg har sykehuset i Sandnessjøen scoret høyest på nasjonale kvalitetsindikatorer innen barsel og føde, i tillegg til å være Nordlands nest største fødeavdeling i 2018.

Fagmiljø. Geir Waage har i sine desperate og gjentatte forsøk på å endre virkeligheten gjentatte ganger påstått at Rana har det største fagmiljøet. Det som er relevant å se på i denne sammenhengen er ikke hvor mange ansatte det er, men hvor mange fagpersoner (innen medisinske disipliner) som er ansatt ved de ulike enhetene. Samlet sett er Mosjøen og Sandnessjøen betydelig større enn Mo i Rana, og disse to samlet vil være robust og avgjørende i en interimperiode. Helgelandssykehusets to eneste gastrokirurger er ansatt ved Sandnessjøen sykehus og urolog befinner seg i Mosjøen, i tillegg til mange eksklusive spesialiteter som befinner seg sør for Korgfjellet. Dette brede fagmiljøet er viktig av mange grunner, både for rekruttering, fremtidige kreftkirurgi i Hsyk og mulighet for å utdanne nye spesialister i Helgelandssykehuset.

Sykefravær. Sykefravær er en av de sikreste indikatorene på arbeidsmiljø. Andelen av sykefravær er også av direkte økonomisk betydning for drift av en enhet. Sykefravær på de ulike enhetene gir derfor et god indikator på arbeidsmiljø. Sykefravær på HYSK Rana 8,5 %. Sykefravær Sandnessjøen 5,8 %. Sykefraværet på Mo er altså 47 % høyere enn ved Sandnessjøen sykehus.

Helgelandsbrua og tilgjengelighet. I gjentatte forsøk på å ikle paven skjegg, er Helgelandsbrua løftet opp og ikledd en kritisk rolle. Det er et faktum at alle veier i perioder kan være stengt. Brua hadde ifølge ressursgruppa en tilgjengelighet i 2017 på 99,7 prosent. «Tilgjengeligheten på Helgelandsbrua er god nok til at dette ikke er noe reelt argument mot lokalisering i Sandnessjøen». Ambulansebil kan kjøre på rødt lys. I tillegg har Sandessjøen god tilgjengelighet både for helikopter, fly og båt.

Ett sykehus plassert i Sandnessjøen og omegn, med velutbygde medisinske spesialistsenter (DMS på Mo og i Brønnøysund) vil gi en god dekning for elektiv og akutt behandling. Det vil være betryggende og likeverdig for alle helgelendinger. Fremstillingen fra Waage om at befolkningen på Mo ikke vil få tilgang til disse tjenestene uten at det store akuttsykehuset ligger der, stemmer rett og slett ikke. Dette ble også ettertrykkelig slått fast av fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord, på direkte spørsmål fra salen på Helse Nords seminar om Helgelandssykehuset 5. desember. Spørsmålet var om Mo i Rana kunne ha et stort DMS, noe som ble bekreftet av fagdirektøren.

Det er svært viktig, både for Helgelandssykehuset og UNN å unngå pasientflukt fra sørdelen av Helgeland til Helse Midt. Med Sandnessjøen og omegn vil vi også unngå unødvendige lange pasienttransporter, som både overbelaster ambulansetjenesten og kommunenes følgetjeneste. Da deler man byrden det uansett er å måtte reise når man er syk, unngår at de som i dag har lang reisevei får det enda verre, samtidig som man sikrer et fremtidsrettet tilbud for alle på Helgeland.