Alstahaug skjerper korona-tiltak: Alle som kommer til Helgeland må i karantene

ORDFØRER: Peter Talseth (Sp) på søndagens pressekonferanse på rådhuset i Sandnessjøen.

ORDFØRER: Peter Talseth (Sp) på søndagens pressekonferanse på rådhuset i Sandnessjøen. Foto:

Alstahaug, Vefsn og Rana kommune skjerper nå karantenereglene ytterligere grunnet koronaviruset.

DEL

Les hele pressemeldingen fra Alstahaug kommune nederst i saken.

– Det har vært en utpreget dialog mellom kommunelegene i Vefsn, Alstahaug og Rana i dag, og i forlengelsen av vedtaket som vi fattet før helgen, med karantenebestemmelser for Oslo/Viken, så har vi bestemt å utvide det til å gjelde alle deler av Norge – utenom Helgeland – med litt forskjellig tilbakevirkende kraft, sa kommuneoverlege i Alstahaug, Kirsten Toft, på en hastepressekonferanse søndag kveld.

Dermed må folk som har oppholdt seg i Vestland og Rogaland, i tillegg til Oslo og Viken, etter mandag 9. mars i 14 dagers karantene.

For landets øvrige fylker, inkludert nord for Saltfjellet, må de som har returnert lørdag 14. mars eller senere i to ukers karantene.

– Har du kommet hjem fra for eksempel Bodø nå på fredag eller før det, så slipper du karantene, fortsatte Toft.

Karantenereglene gjelder ikke reiser innad på Helgeland.

– Dette handler om hvordan smittepresset utvikler seg og hvordan vi har sett ting har blitt i det siste. Derfor har vi delt disse områdene i to. Vi tre kommunelegene har fattet dette i fellesskap, og de tre kommunene fatter dette vedtaket fra og med søndag klokken 18.

– Dette blir sendt til de øvrige kommunene på Helgeland, så sjansen for at de øvrige kommunene også følger etter er stor, sa ordfører Peter Talseth.

Fortsatt ingen positive prøver

Fortsatt har ikke noen positive prøver på Helgeland, kunne hun opplyse. Fra Alstahaug har man tatt 20 prøver, og 11 er kommet tilbake med negativt svar.

– Det er viktig at folk ikke ringer ned legekontoret for bagatellmessige luftveisinfeksjoner. Hold dere hjemme og vent med å ta kontakt med lege til man bli skikkelig syk. For det er et voldsomt trykk på legekontoret, så ting som kan vente, bør vente.

Toft sier at det varierer hvor lang tid det tar før man får svar på korona-prøver fra Helgeland.

– Det kommer an på ukedag og kapasitet på laboratoriet. Det har tatt veldig lang tid på de prøvene vi har ventet på nå. På sentrale Østlandet går det cirka ett døgn, men de raskeste prøvene vi har fått har tatt cirka tre dager.

Skal i dialog med Avinor angående Stokka

Fra og med onsdag 18. mars stenges flyplassene i Mo i Rana og i Mosjøen. Det vil trolig føre til økt aktivitet på Stokka lufthavn i Sandnessjøen. Derfor skal kommuneledelsen i dialog med Avinor i løpet av neste uke for å diskutere om man skal innføre ekstra tiltak.

– Vi skal i dialog med Avinor i løpet av uken for å høre hvordan de har tenkt, sier Toft.

– Vi har snakket om studentene (som har kommet tilbake til Helgeland), og vi ønsker at de skal være i 14 dagers karantene, fordi vi ser at det er en betydelig risiko. Vi ønsker dem velkommen, men vi ønsker samtidig at det skal være trygt, fortsatte kommuneoverlegen.

– Om det skulle bli bekreftet tilfeller av korona-smitte på Helgeland, kan det bli aktuelt å stramme inn ytterligere?

– For vår del vil det være vanskelig å stramme inn mer enn dette. Det må bli av typen der man ikke får bevege seg ut, men per i dag tenker jeg at dette er et ganske strengt tiltak som vi må prøve først.

Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Alstahaug kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Alstahaug kommune søndag 15.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 15.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av Helgelandskommunene. Foreløpig gjelder vedtaket disse områdene, men kan endres om situasjonen endrer seg. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 09.mars for fylkene Oslo, Viken, Vestland og Rogaland. For øvrige områder har vedtaket tilbakevirkende kraft fra og med 14.mars. Datoene begrunnes med ulikt spredningsmønster av Covid-19 og antall smittede i ulike deler av landet.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er listet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.

Rettslig grunnlag

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartemenetet vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Begrunnelse

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:

“Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.”

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

På Helgeland er man i en særstilling ved at det ikke er bekreftede tilfeller av pasienter med Covid-19. Utbredelsen av skjult smitte vurderes å være på et sannsynlig minimumsnivå. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen. Regionen har særskilte utfordringer knyttet til geografisk spredt bosetning og utfordrende infrastruktur, noe som vil gi store utfordringer om mange blir syke. Dette gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Samfunnnskritiske funksjoner vil være svært vanskelig å opprettholde ved stort sykefravær eller dersom mange omfattes av karantene og isolasjonsbestemmelsene. Dette gjelder spesielt de minste kommunene i regionen. Kommunene generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.

Med den prekære situasjonen hva gjelder tilgang på smittevernutstyr vurderes det som nødvendig å iverksette kraftige tiltak for å begrense antallet personer med mistenkt Covid-19 infeksjon.

For å oppnå full effekt av karantenetiltak er det nødvendig å se på Helgelandskommunene som en enhet. Likelydende vedtak vil bli fattet av andre kommuner på Helgeland.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegen sin vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Kirsten Toft
kommuneoverlege

Artikkeltags