Prosessen rundt den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland opptar mange. Undertegnede inkludert. Man følger derfor med interesse hvilke grep premissleverandørene for styresammensetningen til styret i Helgelandssykehuset tar, for å oppnå ønsket styresammensetning.

Styreinstruksen for HSYK, angir spesifikt at den enkelte representant ikke skal være innvalgt på bakgrunn av geografisk tilhørighet. Faktum viser like fullt at geografisk tilhørighet har svært mye å si når det bærer til stykket og innstillinger med dertilhørende avstemninger skal finne sted. Dette gjelder også for premissleverandørene til Helgelandssykehuset, Helse Nord.

Representantene i Helgelandssykehusets styre har mottatt et spørreskjema fra Helse Nord, som skal sørge for innstilling av nytt styre. Gjennom å besvare denne forespørselen, har det enkelte styremedlem sagt i fra hvorvidt vedkommende er aktuell for videre styrearbeid i organisasjonen. Hvilke kriterier som videre legges til grunn for at enkelte styremedlemmer blir med i det videre arbeidet og hvilke som blir vraket, kjenner jeg ikke til. I samtale med styremedlem i Helse Nord, blir det blant annet pekt på at kontinuitet er viktig. Jeg antar at det både er betinget av at kontinuitet i seg selv bidrar til å skape stabilitet og ro i et styre som tross alt skal jobbe med omgripende saksmateriale hvor det tidvis avstedkommer høy temperatur, men også fordi materien det jobbes med er såpass avansert at det enkelte styremedlem trenger tid, rom og ro til å sette seg inn i helseforetaksmaterien. Det man videre kan utlede av faktum er følgende: Det vil være god prosessøkonomi å nyttiggjøre seg medlemmer over tid, som har inngående kjennskap til materien de forvalter. Samtidig vil spørsmålet om kandidatens aktualitet fortsatt være farget av avveininger som trekker i retning av

1. Hvilken formalkompetanse de ulike medlemmene besitter

2. Hvilken realkompetanse de ulike medlemmene besitter

3. Hvilke meritter de har oppnådd utenfor det aktuelle styrerommet

4. Hvilke meritter de har oppnådd innenfor det aktuelle styrerommet.

Eva Monica Hestvik er en av de kandidatene som er blitt spurt om hvordan hun stiller seg til videre styrearbeid i Helgelandssykehuset. Hun har sagt at hun stiller seg til styrets disposisjon. Hestvik har økonomiutdanning fra BI og er siden 2011 økonomidirektør ved Mo Industripark. Der jobber hun med økonomi, strategi og utvikling. Hun har også bakgrunn fra offentlig forvaltning. I tillegg har hun over 30 års styreerfaring fra MIP-konsernet, Rana Utvikling og Helgeland Sparebank.

Som styremedlem i Helgelandssykehuset har hun, i særklasse, vist seg å være oppdatert, saksorientert, uredd og resultatorientert. Til stor glede for svært mange som har savnet klar tale og fremdrift i HSYK2025. Sannsynligvis til sterk ergrelse for andre som ikke bifaller klargjørende spørsmål om potensielt betente tema like godt. En av de sistnevnte sitter sågar som nestleder i Helse Nord, og må derav tidvis svare på realitetsorienterende spørsmål, som ikke nødvendigvis understøtter den politiske agendaen det så utilslørt jobbes for å fremme.

Hestvik har sittet i Helgelandssykehusets styre i fire år. Det er ikke avskrekkende lenge. Det er ingen grunn til å mistro henne i hennes utsagn om at hun er sterkt motivert for videre innsats. Til sammenligning har Helse Nords nestleder, Inger-Lise Strøm, en fartstid som styremedlem der som strekker seg helt tilbake til 2008. Hun skal så visst ikke byttes ut i Helse Nords styre i denne omgang, selv om hennes uttalelser, dyktighet og ikke minst skikkethet i form av påstått objektivitet er under kontinuerlig vurdering hos publikum.

Styremedlem i Helgelandssykehuset Roar Olsen, har en historie som ligner Eva Monicas: Topp kompetent fyr. Saklig og etterrettelig. Styremedlem i Helgelandssykehuset i 2 år. Blir skiftet ut – uvisst av hvilken grunn.

Uavhengig av hvordan det nye styret i Helgelandssykehuset blir seende ut, samt hvilken jobb de vil komme til å gjøre, vil jeg gjerne ha svar på følgende spørsmål: Hvilke kriterier er lagt til grunn for at man fra Helse Nords side har valgt å vrake en så opplagt kompetent og motivert kandidat som Eva Monica Hestvik? Kan Helse Nord, ved valgkomiteen, redegjøre for prosessen som har ledet frem til dette resultat?

Slik saken fremstår nå, får utskiftningene unektelig karakter av at de er illegitime og betinget av bekvemmelighetshensyn fra et Helse Nord som i stadig økende grad ikke tåler at kompetente styremedlemmer i Helseforetakene kikker dem i kortene og stiller nødvendige, prosessdrivende og saksorienterte spørsmål. Det er i så tilfelle en falitterklæring for styret i Helse Nord.