Bedre NAV-tjenester i ytre Helgeland med ny organisering

Av
DEL

Leserbrev Samfunnet og arbeidslivet er i rask omstillingstakt. Nordland er et fylke med svært mange små kommuner og NAV-kontor. Ytre Helgeland, bestående av Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna og Alstahaug er en naturlig bo - og arbeidsmarkedsregion med et variert næringsliv, betydelig mobilitet i arbeidsmarkedet og videregående skoler med elever fra alle fem kommuner. NAV må organisere og innrette sine tjenester på en slik måte at vi kan gi våre brukere, individer eller bedrifter, i Ytre Helgeland et best mulig og helhetlig tjenestetilbud.

Skal NAV kunne gi gode tjenester til alle innbyggerne i Ytre Helgeland også i fremtiden, fordrer det at NAV-tjenestene innrettes på en annen måte enn i dag, og at det etableres større fagmiljø. Dette innebærer at alle personalressurser i NAV-kontorene beholdes lokalt, i den enkelt kommune og at brukere fortsatt skal kunne ha dialog med NAV i sitt lokalmiljø uavhengig av kommunetilhørighet. Måten NAV organiserer sine tjenester på vil derimot endres. Dette er nødvendig både ut fra hensyn til kompetanse, digitalisering av flere tjenester og økonomiske hensyn. NAV har aldri vært mer tilgjengelig enn i dag, hvis en ser fysiske og digitale tjenester i sammenheng.

Vi har registrert lokalt engasjement i saken. Det er positivt gir oss muligheten til presisere mulige misforståelser. Løsningen som har blitt fremsatt i kommunestyrene handler ikke om en lokaliseringsdebatt, men en kvalitetsreform.

Tjenestene skal fortsatt leveres der de er og det vil være fagpersoner i kommunene for å yte tjenestene. Det handler om å få lov til å yte tjenestene på tvers slik at vi blir mindre sårbare, får bedre kvalitet på tjenestene som følge av større fagmiljø som samhandler digitalt i hele det aktuelle bo – og arbeidsmarkedet.

Gjennom å legge til rette for etablering av større kompetansemiljøer i Ytre Helgeland og økt bruk av digitale løsninger, som en økende andel av brukere av NAV sine tjenester faktisk etterspør, kan en frigjøre ressurser og gi et bedre tilbud for personer med behov for tettere dialog og oppfølging fra NAV, lokalt der de er. Flere aspekter ligger til grunn for dette:

Effektiviseringsgevinst; Det ligger et potensiale for mer effektiv drift i en ny organisering, både gjennom forenklede rutiner og felles arbeidsmetodikk.

Redusert sårbarhet; En mer robust organisasjon kan på en bedre måte håndtere fravær enn med dagens struktur. Sikkerheten til ansatte kan også ivaretas mer hensiktsmessig.

Samfunnsoppdraget; Ytre Helgeland er en region som har en høy andel personer i yrkesaktiv alder på helserelaterte ytelser. Et større NAV-kontor vil bedre kunne jobbe sammen med helse og utdanning for å få flere inn i arbeidslivet, tilbake til arbeidslivet og i nært samarbeid med arbeidslivet.

Christin Walen Strand, leder NAV Alstahaug

Christin Walen Strand, leder NAV Alstahaug

Artikkeltags