Viser til oppslag i iSandnessjøen den 27. april som omhandlet formannskapets behandling av vår lovlighetsklage. I artikkelen opplyses det om at vi som hadde sendt inn lovlighetsklagen var savnet på møtet. Ut fra artikkelen kan det oppfattes slik at vi var invitert til formannskapet for å svare på spørsmål i forbindelse med behandlingen. Det stemmer ikke. Ingen av oss mottok henvendelse fra ordfører med anmodning å være tilgjengelig under behandlingen av klagesaken. Vi sitter heller ikke som faste medlemmer i utvalget, men Trond Johansen og undertegnede er vararepresentanter, henholdsvis 1. og 2.vara på felles liste mellom H, V og Frp (teknisk samarbeid).

I følge formannskapets reglement står det at formannskapets medlemmer skal innkalles med 8 dagers varsel. Dette ble ikke gjort. Den 21. april ble det sendt ut varsel om at det ville komme innkalling til et formannskapsmøte fredag 24. april kl. 11:00. I etterkant sendte da Hanne Nora Nilssen en mail til ordfører og spurte om lovlighetsklagen ville bli satt opp til behandling i møtet som var varslet fredag 24.april. Mailen ble ikke besvart. På ettermiddagen den 22. april ble det sendt ut innkalling til formannskapsmøte fredag 24.april, men da var plutselig møtetidspunktet endret til klokken 09:00. Det ble opplyst om at årsaken til at møtetidspunktet ble flyttet skyldtes møtekollisjon. Ett og et halvt døgn før selve møtet blir altså innkallingen inkl. saksliste sendt ut, og da med endret møtetidspunkt enn hva som ble forespeilet dagen før. Det er ikke alltid like lett å stille på så kort varsel, spesielt ikke når noen har arbeid som medfører behov for at arbeidsgiver setter inn vikar. Det er også verdt å merke seg at ingen av oss har rett til permisjon fra våre arbeidsgivere når vi ikke innkalles til politiske møter som ordinære representanter. Nå ble imidlertid situasjonen slik at høyres representant måtte meldte forfall til formannskapsmøtet. Som varamedlem ble da først Trond Johansen innkalt til å møte, deretter Hanne Nora Nilssen. Begge hadde dessverre da ikke mulighet til å stille.

Til avsluttende kommentar ønsker vi å komme med følgende oppfordring. Vi vil anmode om at innkalling til folkevalgte møter sendes ut god tid, i tråd med de tidsfrister som er satt i reglementene. Vi har registrert at det i møteprotokollen for formannskapsmøtet den 17. april allerede var bestemt at lovlighetsklagen skulle behandles i møtet den 24. april. Vi ønsker også å anmode formannskapet til å invitere partene til formannskapsmøtet, om de ønsker å få en sak bedre belyst. Vi tre kan mye og mangt, men noen tankelesere, det er vi ikke.


Knut Nilsen

Trond A. Johansen

Hanne Nora Nilssen