Uttalelse til Herøy Kommunestyre fra lederne i Brasøy Grendeutvalg og Husvær Grendeutvalg

Med bakgrunn i alle uttalelsene i media den siste tiden føler vi behov for å klargjøre en del ting for kommunestyret:

1. Vi har ikke vært i kontakt med Leonid Røsten og flere av hans uttalelser er direkte feil. Vi har ikke mottatt misfornøyde uttalelser fra folk her ute angående vårt arbeide med å få bruforbindelse mot Tenna. Men derimot fått mange positive tilbakemeldinger fra både fastboende og andre med tilhørighet til øyene.

2. Prosjektet går ut på å skaffe oss samme fordeler som resten av Herøy kommune både når det gjelder frekvens på ferjeavganger, tidsbruk ved legebesøk og ved besøk av familiemedlemmer på sykehjemmet, skoleskyss og varehandel på spesialforretninger. Vi ønsker å være en likeverdig del av befolkningen i Herøy kommune. I tillegg åpner ei bru for tilflytting både for privatpersoner og næringsliv. Dette har vi gjort rede for i prosjektet vi har lagt fram for kommunen tidligere. Og vi har forstått at et tverrpolitisk kommunestyre støtter oss. Finansieringsanalysen fra Norconsult viser jo også at dette er et lønnsomt prosjekt.

3. Vi hadde i begynnelsen av prosjektarbeidet kontakt med grendeutvalgets leder på Austbø (Leif Inge Jakobsen) som ble informert om at vi tok til med denne utredningen. Vi har aldri lansert noen meninger om hva Austbø bør mene om vårt prosjekt. De tilhører en annen kommune, og må i samarbeid med sitt eget kommunestyre finne ut hva slags transportsystem som er ønskelig for dem.

4. Vi har ikke tatt noe standpunkt til hvor fastlandsforbindelsen bør gå. Vi vil få cirka samme reisetid til Sandnessjøen uansett trasevalg.

Vår appell til kommunestyret:

Ikke la et lønnsomt prosjekt drukne i feilinformasjon, men stå på sammen med oss og gi oss den ryggdekningen vi trenger for å få bruprosjektet vedtatt i fylket og inn i Regional Transportplan. Vi ønsker oppstart i 2023, men ferdigstillelse i 2025.

Vennlig hilsen

Brit Albertsen for Brasøy Grendeutvalg og Hilde Kristin Bonde for Husvær Grendeutvalg