Derimot krever jeg med dette, en gang for alle, at påstanden om at Mo i Rana har det bredeste fagmiljøet legges dødt

ORDFØRER: Peter Talseth er ordfører i Alstahaug kommune.

ORDFØRER: Peter Talseth er ordfører i Alstahaug kommune. Foto:

Av

Det skriver Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) i et ferskt leserbrev.

DEL

LeserbrevStyresaken angående framtidens sykehusstruktur på Helgeland er offentliggjort og skal behandles av styret på torsdag. Gunnlaugsdottir velger i saken å anbefale en modell uten tilslutning hverken fra fagmiljø eller øvrige høringsinstanser, en modell som det sågar har direkte blitt advart mot fra flere hold. På spørsmål på hvorfor hun har falt ned på denne avgjørelsen, svarer Gunnlaugsdottir via media at dette er en «samlet vurdering».

Helgelandssykehusets framtid har vært utredet siden 2013. Underlagsmaterialet er stort, det er gjort mangfoldige analyser, utredninger og høringsrunder. Det er derfor svært beklagelig at styresaken fremstår totalt uten referanser eller kildehenvisninger. Økonomi og bærekraft er nærmest ikke berørt i saksframlegget, likeledes hvordan Helgelandssykehuset har tenkt å rekruttere leger og sykepleiere nok til å bemanne fire relativt store enheter i framtiden. Likevel er Gunnlaugsdottir så overbevist om at dette er den rette modellen for framtidens sykehusstruktur at hun sågar unnlater å komme med sitt varslede alternativ nummer 2 til styret. Med en slik overbevisning burde anbefalingen komme behørig forankret i etterprøvbare fakta. Slik er det ikke.

At beslutningsgrunnlaget foreligger uten kildehenvisninger og henvisning til konkret dokumentasjon, strider etter min forståelse mot god forvaltningsskikk. Dersom min administrasjon hadde forelagt meg sakspapirer av en slik kvalitet, hadde jeg sendt dem tilbake og forlangt bedre begrunnelse for anbefalingen, før jeg ville våge å ta en beslutning av en slik karakter. Dette handler tross alt om framtidens helsetilbud for alle oss helgelendinger, og er en beslutning som må på rette grunnlag etter vurdering av etterrettelige opplysninger.

Styresaken påpeker at «Helgelandssykehuset trenger et nav, en faglig motor…» videre sier saken at «Rana har det største og bredeste fagmiljøet. Sykehuset har bygd opp et sterkt ortopedisk og kirurgisk miljø som det skal bygges videre på. Det er minst risiko knyttet til sårbarhet i interimsperioden ved å velge en etablering av hovedsykehus i Rana»

At Rana har det største og bredeste fagmiljøet er en påstand som har fått versere i diskusjonen om sykehusstruktur i altfor lang tid. Det er kjent visdom at dersom man sier en usannhet mange nok ganger, blir det tilslutt en sannhet. Det er åpenbart det som er intensjonen bak dette gjentakende mantraet om det blomstrende fagmiljøet på Rana sykehus. Bredt fagmiljø bør etter min forstand ha en korrelasjon med hvor mange ulike spesialister, altså overleger, som utfører sin legegjerning i de ulike sykehusene. Her påstås det altså fra øverste ledelse at det bredeste fagmiljøet, altså det sykehuset med bredest spesialistkompetanse, finnes på Mo i Rana. Påstanden er lett å ettergå, det er bare å telle spesialister, og en enkel opptelling viser at denne påstanden ikke er sann. Sammenlikner man antall overleger mellom enhetene Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana, er funnene entydige. Sandnessjøen sykehus har det bredeste fagmiljøet på Helgeland.

Til sammen arbeider det 35 overleger i ulike fagfelt på Sandnessjøen sykehus. I Mosjøen 19, og på Mo i Rana er det 21 overleger.

Riktignok har Mo i Rana 4 ortopeder som man på grunn av funksjonsfordeling ikke har i Sandnessjøen, det finnes også en revmatolog og en geriater uten kollegaer i de øvrige sykehusenhetene. Det er altså per i dag seks spesialister fordelt på tre spesialiteter som er eksklusive for fagmiljøet på Mo i Rana. Alle seks er sikkert glimrende eksempler på kompetanse innen sitt felt. Men jeg stusser på at dette er det brede, sterke fagmiljøet som etter sigende i styresaken skal danne det faglige NAVet i framtidens hovedsykehus.

At man i Sandnessjøen finner Helgelandssykehusets to eneste gastrokirurger, en unik nyrelege, en gastromedisiner, fire ØNH-leger, tre barneleger, to fysikalske medisinere og to generelle indremedisinere, er «uteglemt» å nevne i styresaken. Dette er altså 15 spesialister fordelt på 8 spesialiteter som tilbys ved sykehuset i Sandessjøen og ikke på Mo i Rana. I tillegg er det flere anestesileger, hjerteleger, gynekologer og røntgenleger ved Sandessjøen sykehus enn på Mo i Rana.

Undertegnede ønsker ikke å spekulere i hvorfor dette tallmaterialet ikke presenteres i styresaken som ligger til grunn for Gunnlaugsdottirs anbefaling. Å antyde at dette er et bevisst valg av saksbehandler for å villede styret i en så viktig beslutningssak vil være å trekke strikken for langt. Derimot krever jeg med dette, en gang for alle, at påstanden om at Mo i Rana har det bredeste fagmiljøet legges dødt. Påstanden har ingen rot i virkeligheten, og dokumentasjonen på det framviser jeg, i motsetning til saksbehandler, når som helst og mer enn gjerne. Sandnessjøen sykehus har det bredeste fagmiljøet av alle sykehusene på Helgeland. Jeg avslutter derfor med en oppfordring til styret før torsdagens viktige styremøte: ta vare på fagmiljøet i Sandnessjøen, det er nemlig den faglige motoren i Helgelandssykehuset.

Artikkeltags