«Et stort akuttsykehus på Helgeland er god distriktspolitikk»

Av
DEL

Leserbrev (Helgelendingen) Alle vet at vi i Senterpartiet er for en desentralisert sykehusstruktur. Vi mener at sykehusene er helt avgjørende for at folk skal kunne bo rundt omkring i det langstrakte landet vårt. Derfor får vi «alle pigger ute» når helsebyråkrater og politikere langt borte fra folks hverdagsliv tukler med helt grunnleggende tjenester, som for eksempel sykehustilbud.

Vi som representerer Senterpartiet mener faktisk at sykehustilbudet på Helgeland må endres. Og vi mener at vi har mange med oss i det synspunktet, ikke minst andre politiske partier og fagmiljøene innenfor helsesektoren.

Helseminister Bent Høie gjorde en grei avklaring i Stortingets spørretime 8. mai da han sa det åpenbart var for få personer som bodde på Helgeland til at to store akuttsykehus var aktuelt. De høringssvarene som har pekt på to sykehus ville nettopp ha to likeverdige sykehus. Nå står vi igjen med en modell i mandatet med et stort akuttsykehus og et akuttsykehus, i tillegg til ettsykehusmodellen og dagens sykehusstruktur. I høringssvarrapporten fra Sykehusbygg står det å lese at ingen av høringsuttalelsene støtter opp om en slik tosykehusmodell på Helgeland som nå ligger i mandatet. Fagmiljøene har argumentert mot denne modellen i vår region i lang tid. Vi er enig at modellen som i realiteten er ett og et halvt sykehus vil gi et dårligere helsetilbud enn det vi har i dag. Vi kan ikke støtte en slik sykehusstruktur på Helgeland!

Et stort sykehus lokalisert slik at det kommer hele Helgeland til gode, nemlig sør for Korgfjellet mener vi er en fornuftig, framtidsrettet og rett sykehusstruktur på Helgeland. Dette vil ivareta kysten, så vel som innlandet. I tillegg må pasientene på Mo, og sør på Helgeland, gis gode desentraliserte tilbud gjennom distriktsmedisinske sentre på Mo og i Brønnøysund.

Et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet er god distriktspolitikk. Vi mener dette sørger for at kompetansen forblir på Helgeland og ikke forsvinner ut av vår region. Vi mener dette også vil stimulere for etableringer av nye kompetansemiljøer. Dette vil komme hele regionen til gode. Vi bor i en region der nedleggelser av både utdanningstilbud og andre viktige tilbud har vært sentrale temaer i nasjonale medier den siste tiden. Et stort akuttsykehus sør for Korgfjellet kan forhindre ytterligere nedbygging av vår region.

Når fagmiljøene også er tydelig på hvilken sykehusstruktur på Helgeland som er den rette, er det lett å ha et tverrpolitisk samarbeid om at den beste løsningen på Helgeland er ett stort akuttsykehus lokalisert sør for Korgfjellet. Vi er klar på at samtlige helgelendinger får et godt framtidig sykehustilbud med denne løsningen.

Magnus Myrvoll, gruppeleder Vefsn Sp
Berit Hundåla, leder Vefsn Sp

Artikkeltags