Demokratiet skal leve også i krisetid

KRITISK: Hanne Nora Nilssen (V) syns lite om at formannskapet skal få utvidet fullmakt under korona-pandemien.

KRITISK: Hanne Nora Nilssen (V) syns lite om at formannskapet skal få utvidet fullmakt under korona-pandemien. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommende onsdag skal det være kommunestyremøte i Alstahaug kommune. Dette gjennomføres som et fjernmøte hvor representantene kopler seg opp digitalt. På sakskartet står en sak: «Kommunestyret avgir fullmakt til formannskapet».

I saksframstillingen skriver rådmannen blant annet: «For å sikre behandling av politiske saker, begrense koronasmitte og å sikre en så trygg arbeidsplass som mulig, vurderes det som nødvendig å gi formannskapet fullmakt til å avgjøre politiske saker på vegne av kommunestyret og øvrige utvalg».

Jeg har full forståelse for at administrasjonen, som alle andre bedrifter, har en krevende situasjon under denne korona-pandemien. Men jeg deler ikke rådmannens vurdering om at det er nødvendig å gi formannskapet «alle fullmakter», slik at formannskapet overtar kommunestyrets og de andre utvalgenes oppgaver og funksjon fram til sommeren. Jeg mener også det blir direkte feil å hjemle en slik generell fullmakt til formannskapet etter kommunelovens § 11–8 (hasteparagrafen). Kommunelovens § 11–8 hjemler kun myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at de ikke er tid til å innkalle det organet som har avgjort saken. Hasteparagrafen gir mao. ikke adgang til at kommunestyret, av rent praktiske grunner, kan delegere all fullmakt til formannskapet. Jeg stiller også et stort spørsmålstegn ved om det, av demokratiske hensyn, er legitimt å samle all makt i Alstahaug kommune på formannskapets 7 medlemmer? Nei, mener jeg. Demokratiet skal leve også i krisetider. Det er også derfor regjeringen, i all hast, nylig fastsatt en midlertidig forskrift som gjør det mulig å avholde folkevalgte møter som fjernmøter via digitale møteplattformer. Her kan nevnes at fylkestinget i Nordland i april skal gjennomføres digitalt. Fylkestinget har 45 medlemmer. Jeg ser derfor ingen umiddelbare grunner til at ikke Alstahaug kommune skulle være i stand til å kunne gjennomføre digitale møter i andre folkevalgte organer enn bare formannskapet.

Kontrollutvalget i kommunen skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. I Kommunelovens §77-2 presiseres det sågar at, sitat: «Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskapet». Kommunestyret vil dermed foreta et ulovlig vedtak om rådmannens innstilling i saken vedtas, og formannskapet gis fullmakt til å opptre som kommunens kontrollutvalg.

I forbindelse med at flere kommuner i disse tider nå vurderer om de skal delegere mer myndighet fra kommunestyret til formannskapet, har også Kommunenes sentralforbund (KS) kommet med en tydelig anbefaling. KS råder kommunene og fylkeskommunene om å legge til rette for kommunestyre- og fylkestingsmøter som fjernmøter. Med den nye forskriften om fjernmøter mener KS at det er lagt et godt grunnlag for at kommunestyrene og fylkestingene kan fungere mest mulig normalt i den tiden store samlinger av folk skal begrenses. Ifølge tall fra helsemyndighetene kan denne situasjonen vare i flere måneder, og det er blitt antydet en smittetopp i løpet av sommeren. Jeg mener derfor, i tråd med KS, at det er viktig at de politiske organene kan ivareta sin funksjon på best mulig måte, og at reduksjon av administrasjonens arbeidsbelastning heller skjer ved reduksjon i saksmengden og ev. tilpasning til antall møter etter saksmengde. Det er viktig med bred forankring bak beslutninger og at medvirkning sikres.

Demokratiet skal leve også i krisetid.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken