«Nye Nordland» er tema på årets Nordlandskonferanse, og skal avspeile de nye utfordringene som kommuner, fylkeskommuner og offentlig sektor står ovenfor som et resultat av blant annet regionreformen, endrede økonomiske rammebetingelser og omlegging av ansvar og oppgaver i virkemiddelapparatet.

Alstahaug Næringsforening har tidligere i åpent brev til både fylkesrådsleder Tomas Norvoll (AP) og nestleder Svein Eggesvik (SP) bedt om at vertskapet på årets «nordlandskonferanse» setter av god tid, til å drøfte konsekvensene av fylkesrådets egne selvstendige prioriteringer, beslutninger og vedtak i fra 2019.

Samferdsel i Nordland

Fylkesrådet har besluttet voldsomme prisøkninger på ferjer, hurtigbåter og busser som truer levevilkår og bosetting i Nordland. Et av landets to desidert største båt- og ferjefylker gjennomfører prisøkninger fra 1. januar 2020 som i sin størrelse, ikke kan sammenlignes med noen andre tjenester eller vareleveranser i landet.

Fylkesrådets beslutninger fordyrer og forringer hverdagen til alle barn, ungdommer, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger som er avhengige av båt, ferjer og buss. Fastboende, ulike nærings-aktører og alle reisende får merkostnader på enkeltreiser på mellom 20-40 prosent fra 1. januar. Prisøkninger på infrastruktur de siste 3-4 årene nærmer seg 70 prosent på enkeltstrekninger.

Foreslår at foredragsholdere og deltakere på Nordlandskonferansen 2020 avsetter god tid til å evaluere og drøfte konsekvensene av slike prioriteringer og beslutninger, og gir konkrete innspill på hva slike kostnadsdrivere betyr for kommunene, innbyggerne og besøkende i «Nye Nordland».

Utdanning i Nordland

Fylkesrådet har også besluttet å legge ned 25 ulike linjer i videregående skoler. Kampen om ungdommene, gode oppvekst-vilkår, valgmuligheter og forutsigbare ungdomsår for alle, betyr vitterlig mindre i det «nye Nordland». Videregående opplæring er sammen med samferdsel, det aller viktigste og mest treffsikre virkemiddel for å utvikle attraktive lokalsamfunn i hele fylket. Mangfold i linjevalg med moderne håndverks- og yrkesutdanning tilpasset lokalsamfunn, næringsliv og regionale utviklingstrekk, betyr vitterlig også lite når beslutningene og prioriteringene fattes i fylkesrådet.

Trender og negative utviklingstrekk i fødselskull tas nærmest blindt til etterretning, og like blindt tilpasser og forsterker fylkesrådet disse trendene, framfor å mobilisere og iverksette nødvendige mottiltak og reell distriktspolitikk.

Framtredende videregående skoler som bl.a. Meløy, i Sandnessjøen og Brønnøysund har fremragende resultater med henholdsvis fiske og fangst, brønnboring/handel, service og reiseliv, mat og restaurantfaget m.v. Flere av skolene og fagene rekrutterer både flinke faglærere og målrettede ungdommer langt utenfor fylkets og landsdelens grenser. Dette gode arbeidet har foregått over flere år i de videregående skoler, og resultatene er svært gode. Tiltakene virker, og er i tråd med overordnede politiske føringer om styrking av de videregående skoler og utvikling av enda flere lærlingeplasser.

Beslutningene om nedlegging blir bare enda dårligere når en bruker argumenter om at det er for få elever – i et langsiktig verdi- og samfunnsregnskap kan både 5-10 elever pr fag være den aller beste investering. Fag og linjer vil i liten grad kunne gjenoppstå annen hvert år, de vil være tapt - og heller ikke årlige trusler om nedlegging, forsterker faglærere, elevene og foreldrenes behov for forutsigbarhet i ulike skole- og yrkesvalg.

Hvordan tenker fylkesrådet at familier og ungdommer skal kunne forberede og planlegge sine første utdanningsår i videregående skole, når usikkerhet om relevante og gode utdanningstilbud nært hjemstedet er gjenstand for salderinger hvert eneste år.

Videregående skoler er motor i Nordlandssamfunnet, og det gode og oppofrende arbeidet som er lagt ned av faglærere og skoler i fylket blir nærmest radert ut år for år. De beste intensjoner og beslutninger om flere lærlingeplasser og bedre samspill med næringsliv, blir fort tomme ord og helt uten kraft, når ungdommene og de beste emnene blir sendt ut av distriktet eller ensidig tvunget på studiespesialisering.

Opposisjon og saldering

Saldering av yrkesrettet utdanning og kollektivtrafikk på sjø og land i fylket er fylkesrådets eget ansvar. Dersom fylkesrådet i sitt «nye Nordland» skal ofre slik infrastruktur i sin kortsiktige opposisjon til sittende regjerning, er dette ikke annet enn total ansvarsløshet. Det finnes tilstrekkelige grunner og svært mange andre gode argumenter for å endre regjeringens sentraliseringsiver og politikk. Løsningen er i hvert fall ikke at fylkesrådet i Nordland forsterker og framskynder disse endringsprosessene med sine protester.

Vi ber om at en analyserer konsekvensene av egne beslutninger innenfor samferdsel og utdanning, og anbefaler foredragsholdere og deltakere på «Nordlandskonferansen 2020» både å drøfte og kommentere betydningen av disse konkrete beslutningene i sine foredrag, scenarier og drøftelser om «nye Nordland».

Båt- og ferjefylket Nordland og Helgelandsregionen, er og har alltid vært desentralisert, og kanskje er dette den aller mest framtredende egenskapen og kraften som gjør regionene konkurransedyktig, innovativ, mangfoldig, attraktiv og foretrukket for de ulike bebyggende menn og kvinner.

Ønsker lykke til med konferansen - og ber om at fylkesrådet behandler disse sakene på nytt.

Sandnessjøen 7.1.2020