(Helgelendingen)

Økt skatt på vindkraft

Regjeringen ønsker økt skatt på landbasert vindkraft. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legges det opp til å innføre en moderat produksjonsavgift allerede fra 2022. Hvor stor denne avgiften vil bli er ikke klart. Det bør likevel være grunn til å håpe at de store naturinngrepene som blant annet utbyggingen i Vefsn innebærer, skattlegges så det virkelig monner for lokalsamfunnet.

Debatten om beskatningen av landbaserte vindkraftanlegg har pågått i flere år uten at det har vært politisk vilje til håndtere denne næringen på lik linje med annen, vannbasert energiproduksjon. Landbasert vindkraftutbygging innebærer omfattende naturinngrep som er irreversible. Det er disse inngrepene som man nå vil beskatte på en slik måte at lokalsamfunnene som blir berørt faktisk får igjen for naturområder som går tapt.

Det skulle ellers bare mangle. Vindkraftbransjen har i mange år gått under radaren i alle skatte- og avgiftsdebatter. Verken skattlegging eller konsesjonslovgivning kan umulig ha vært tilstrekkelig forberedt og tilpasset konsekvensene ved utbygging av store, landbaserte vindkraftverk.

Mens vannkrafta i hovedsak er eid av det offentlige og kraftig regulert blant annet gjennom et omfattende og detaljert skatteregime, er det store, internasjonale finanskonsern som står bak vindkraftutbyggingen. Og det må være lov å si at de har kommet svært lett til dekket bord der det stort sett bare har vært å forsyne seg av naturen, og med marginale kostnader. Det er på høy tid at også denne næringa blir omfattet av et nasjonalt regime som på en tydelig måte sier fra om at det koster å legge beslag på store naturressurser og gjennomføre inngrep som det er umulig å bøte på, for all framtid.

Ved å innføre et nasjonalt skatteregime unngår man at det blir en oppgave for den enkelte vertskommune å forhandle med vindkraftutbyggere. Så skjønner vi Vefsn kommunes spørsmål rundt formuleringene i revidert nasjonalbudsjett, der det blant annet legges opp til en skattlegging som går til staten, men som deretter skal fordeles til berørte kommuner. Vi må forvente en sømløs og uavkortet overføring av skatteinntektene til vertskommunene. Det kan ikke på noen måte aksepteres at staten på veien skal forsyne seg av disse inntektene.

Vi mener det er rett og rimelig at det nå skal utarbeides en helhetlig skatt på landbaserte vindkraftanlegg. Det bør være en skatt som monner og som selvsagt også skal ha tilbakevirkende kraft. Finanskonsernene som står bak har ganske sikkert regnet på alle eventualiteter. Vår omsorg i denne saken dreier seg ikke om dem, men om lokalsamfunn som må se at uberørt natur går tapt uten at man får annet enn smuler igjen.