Onsdagens telefonmøte i Alstahaug kommunestyre ble for meg en meget spesiell forestilling.

Vi har og har hatt en krevende tid som kommunens ledelse har ivaretatt på en meget god måte. Imidlertid var det kun en sak på kartet, det at kommunestyret skulle legge ned sin funksjon og overdra all politisk behandling til formannskapet. Først trodde jeg ikke at dette kunne stemme, men når jeg så innstillingen fra rådmannen var det helt tydelig at her måtte man redusere det politiske demokratiet til de som sitter i formannskapet og ikke bruke tiden på større saksutredninger.

Rådmannens innstilling ble enstemmig nedstemt, imidlertid var det et stort flertall bestående av SP – Rødt – Høyre 1 representant fra By og Land – og SV som på elegant vis la ned funksjonen til kommunestyret. Dette er en sensasjon og helt uforståelig handling. Det er kun noen få kommuner i landet som har gått til dette skrittet og ingen i vår landsdel. Her er det jo også utrolig at partiet Rødt stemmer for å kneble demokratiet på denne måten.

Lite framdrift

Nordland fylkeskommune med sine mange representanter og Vefsn kommune bestemte samme dag at alle kommunestyremøtene framover skulle gå digitalt. Da kommer det store spørsmålet: Hvor vil vi i Alstahaug kommune?

Siden valget i høst har det vært lite framdrift i det politiske liv i kommunen. Vi sliter med stort økonomisk underskudd og opprettet i november utvalg som skulle se på både omsorgstjenesten og økonomi. Disse utvalgene skulle komme med utredninger og politisk behandling like på nyåret. Det eneste som er skjedd er at den ene gruppen har foreslått lokalisering til et dagsenter for demente. Økonomiutvalget har ingen hørt noe fra.

Og derfra er det ikke kommet noen forslag til vedtak for å korrigere den økonomiske kursen til kommunen. Pr dato har Alstahaug kommune 1 million i overforbruk pr. måned. Dette er en situasjon som har vært siden nyttår. På toppen av dette kommer nå også kostnadene med koronapandemien som ingen vet konsekvensen av ennå. Kommunestyremøte etter nyttår har stort sett ikke hatt andre saker enn valg til behandling.

Så kommer vi tilbake til onsdagens vedtak. Med en slik politisk framdrift er det uforståelig at det plutselig skulle bli behov for å gjøre dette sensasjonelle inngrep i demokratiet.

Lovlighetskontroll

Vedtaket blir sendt som klage til fylkesmannen og lovlighetskontroll. Regner da med at fylkesmannen gir tilbakemelding til kommunen hva som kan delegeres til formannskapet, her er vel en del begrensninger i forhold til vedtatte budsjett.

Det er mange av kommunens innbyggere som for tiden tar kontakt med oss politikere vedrørende sykehus og det som er bestemt i forhold til lokalisering. Dette er et begrep som er forhandlet fram i samråd med 12 ordførere og som har fulgt saken helt til statsråden bestemte seg. Dette forplikter IKKE Alstahaug kommune til å gå inn for en plassering i en annen kommune.

Vedtaket fra statsråden var ikke i tråd med det som kommunens ledelse har forhandlet med andre og her må Sp og Rødt forklare sine innbyggere hva som nå er veien videre. Vi vet at både ordfører og varaordfører sterkt har argumentert for Tovåsen som plassering når sykehuslokalisering har vært drøftet i ulike møter over lengre tid. Dette er det nok ikke mange av kommunens velgere som var klar over når de la sin stemmeseddel i valgurnen sist høst.

Det er derfor grunn til å spørre om den politiske ledelsen arbeider med et klart mål om å legge til rette med tomt og lokal infrastruktur som skal inn i konseptfasen på Tovåsen eller i Sandnessjøen? Gleden og entusiasmen i befolkningen har nok dalt i den senere tid og det er mange som er urolig for at det er hensynet til andre kommuner som er viktigere enn at sykehuset blir plassert i Sandnessjøen, så vær så snill si ifra slik at innbyggerne vet hva som er målsettingen.

Betenkelig

Så kommer det som mange spør seg sammen med undertegnede på bakgrunn av dagens vedtak: «Dersom frikjøpsvedtaket av Kommunalsjefen som skal inn og jobbe i konseptfasen for sykehuset sammen med lederen i MON (Mosjøen og omegn næringsselskap) synes dette som svært betenkelig og vil umulig gagne Alstahaug kommune i sitt arbeid med lokalisering av sykehus i EGEN kommune.»

Dette ble vedtatt i formannskapet og ikke behandlet i kommunestyret. Imidlertid blir det spesielt dersom dette blir vedtatt og realisert i onsdagens formannskapsmøte i tråd med det vi i gjorde i onsdagens møte.

Lite handlekraft

I siste kommunestyremøte ble det også levert en interpellasjon fra Arbeiderpartiet der det ble foreslått at kommunen skulle foreta sine innkjøp hos det lokale næringsliv, såframt det var mulig innenfor dagens regelverk. Dette vil være spesielt viktig for lokalt næringsliv som sliter i disse korona tider. Kommunen er tross alt en stor innkjøper. Dette ble bare oversendt til formannskapet uten at det ble fattet vedtak. Ser nå at formannskapet er innkalt til møte 2 april uten at denne saken står på sakslisten. Dette vitner om lite handlekraft fra politisk ledelse når en så viktig sak for næringslivet ikke blir fulgt opp.

For øvrig vil jeg oppfordre alle kommunens innbyggere om å handle lokalt. Dette for å støtte vårt næringsliv, og trygge lokale arbeidsplasser.

Så til slutt vil jeg håpe at vi snart får kontroll på smittespredning og får tilbake hverdagen alle sammen.