Domstolkommisjonen med en representant fra Nord-Norge (Tromsø), og 10 fra de største bykommunene, ble opprettet i 2017 for å gi en delutredning med skisse til domstolsstruktur for tingrettene, jordskifterettene og lagmannsretten. Allerede i formålet skurrer det – idet delutredning 2 som skal avlegges i 2020 skal behandle vurderinger knyttet til oppgaver og oppgaveløsning. Med andre ord – man sentraliserer i sterk grad – uten å si noe om hvilke oppgaver som skal løses. Snakk om å gjøre ting i motsatt rekkefølge!

Strukturendringen gjelder hele landet – og det er allerede kommet kraftige reaksjoner, blant annet fra to av regjeringspartiene. Nå kan det muligens se ut til at forslagene ikke blir gjennomført. Et tilsvarende forslag ble lagt fram for 4 år siden, og ble den gang lagt langt ned i skuffen slik også dette nye forslaget bør plasseres. Vi er svært glade for at en rekke av Høyres distriktspolitikere klart har tatt avstand fra forslaget. Slik vi ser det er det bare bortkastet å sende forslaget ut på høring – en høring som bare vil skape enda mer uro ute i Distrikts-Norge, og som vi allerede kan slå fast har en snøballs sjanse i Helvete for å bli vedtatt.

Ingen dokumentasjon

Som nevnt gjelder forslagene hele landet, men vi tar naturlig nok utgangspunkt i forslagene vedrørende Helgeland.

Jordskifteretten – som i dag er lokalisert i Mosjøen – skal flyttes til Mo. Helt uforståelig ettersom den i dag drives godt, og har et godt system innarbeidet. Vi regner med at nærmere reaksjon vil komme derfra også.

De tre tingretter på Helgeland skal slås sammen, og som ved bortimot all ny statlig organisering har man bare et svar. Størst er best – uavhengig av hvor den er lokalisert i forhold til de mennesker den skal betjene. Vi kan ikke se at det er dokumentert dårligere resultater i de små tingretter ved at ankeavgjørelse fra disse i større grad blir omgjort enn fra de store.

Sorenskriver Selfors har for lenge siden har tonet flagg om at Rana bør velges grunnet økt rettssikkerhet. Dette er ganske utrolig ettersom det er han som bestemmer bruk av dommerfullmektiger i krevende saker. Det han indirekte sier er at han heller ikke på Mo finner gode nok dommerfullmektiger. Dersom dommerfullmektig ikke er faglig dyktig nok, så er det hans ansvar da han har oppfølgingsansvaret overfor dem, og det er han som fordeler saker til den enkelte dommer.

Kjemper for tingretten

Listen for å argumentere mot forslaget er lang, men vi kan forsikre at Alstahaug Høyre vil gjøre sitt ytterste for at Alstahaug fortsatt skal ha tingrett, enten som en av tre, eller dersom forslaget om en tingrett på Helgeland skulle bli vedtatt så er Sandnessjøen det naturlige valg.

Alstahaug Høyre vil ta initiativ overfor kommunen med sikte på å sette ned et utvalg bestående av representanter fra det politiske miljø og administrasjonen for å få fram de mange gode argumenter for fortsatt tingrett i Sandnessjøen.