For om lag et år siden (juni -21) hadde Alstahaug SV et avisinnlegg med støtte til Tjøtta og Offersøy grendeutvalg og deres skepsis til kommunestyrets vedtak om å innføre felles ledelse på Tjøtta og Søvik oppvekstsentre.

Alstahaug SV støtter også uttalelsen fra Utdanningsforbundet ved begge enhetene, som også oppfordrer til å reversere vedtaket.

Alstahaug SV mener fortsatt at felles rektor er en ordning som vil føre til dårligere kvalitet på ledelse av begge enhetene. På sikt frykter vi at vedtaket medfører at den minste skolen/barnehagen blir mest skadelidende og nedlagt (j.fr. Lauvøylandet, Mindland og Austbø skoler)

Alstahaug SV fjernet tiltaket «områderektor» i sitt alternative budsjettforslag, og vil beholde dagens lederstruktur med rektor på begge oppvekstsentrene.

Kommunestyrerepresentantene som stemte for tiltaket, har tydeligvis glemt hva som ble skrevet fra administrasjonen i saksframlegg til budsjett 2019 da forslaget første gang ble fremmet.

Her heter det:

«Ideen om å lage områderektorer ble utprøvd i flere kommuner i perioden 2004–2015. Forsøket har bygd på en begrenset forståelse av rektorene og styrernes lederrolle. Felles for forsøkene er at de fleste er avsluttet eller i ferd med å bli avsluttet på grunn av økonomisk uttelling og uheldig faglig utvikling.

Det er viktig å forstå at en rektor eller en styrer ikke bare har ansvar for personalet, men et direkte ansvar overfor barna.»

Felles rektor/styrer medfører at skolene/barnehagene ikke har tilstedeværende ledelse til enhver tid, noe som har vist seg å framtvinge opprettelse nye lederfunksjoner. Disse nye lederne får gjerne oppgaven med å drive pedagogisk utviklingsarbeid, følge opp IA og lede personalets kompetanseutvikling, samt det overordnede ansvar for barna i det daglige. I praksis en «minirektor», og et nytt ledd i linjeledelsen. Disse nye lederne skal ha økt lønn i tillegg til at «områderektoren » skal kompenseres med økt lønn på grunn av større ledelsesansvar.

Alstahaug SV mener at den mulige økonomiske gevinsten ikke står i forhold til de ulempene tiltaket medfører, og må reverseres.

Så er det jo litt artig at representantene for By og land har våknet (på sosiale medier), og oppdaget hva de har stemt for i kommunestyret. Tiltaket ligger i vedtatt budsjett for 2022 og økonomiplan, og det er vel slik at «By og land» stemte sammen med posisjonen når budsjett og økonomiplan ble vedtatt ???

Det var bare SV og Ap som ikke stemte for posisjonens budsjettforslag. Alstahaug SV krever at stillingen som rektor ved Tjøtta oppvekstsenter lyses ut omgående.

Alstahaug SV vil følge opp saken i kommunestyret!

Jan Berglund, leder Alstahaug SV