Helse Nord og habilitet

Deler av dagspressen på Helgeland har omtalt denne saken og slått fast at lege Fredrik Sund er kjent habil til å lede arbeidet i en arbeidsgruppe utpekt av Helse Nord om å utrede akutte og elektive funksjoner. Dette er en oppfatning som har behov for en viss nyansering. Vi har sendt Helse Nord en habilitetsinnsigelse mot legen. Helse Nord har søkt råd hos et advokatfirma i Oslo som har konkludert med at han er habil. Imidlertid har ikke Helse Nord villet fatte noe vedtak om det, men legger til grunn advokatfirmaets oppfatning som ikke er noe annet enn et råd til Helse Nord. Vi hadde planer om å utarbeide et omfattende tilsvar på dette, men i lys av styremøtet i Helse Nord onsdag 30. august då er vi kommet til at vi stiller denne saken i bero inntil videre. Det betyr at vi ikke vil komme med noe skriftstykke i sakens anledning nå slik vi tidligere har bebudet. Årsaken til dette er den opplysningen som ble gitt i nevnte møte av adm direktør i Helse Nord om at man hadde engasjert Deloitte som faglig støtte i det pågående utredningsarbeid, med særlig vekt på risikovurderinger. For at slike vurderinger skal kunne gjennomføres på en faglig forsvarlig måte vil man i utredningsarbeidet måtte etterleve Statens utredningsinstruks om å klarlegge de økonomisk- administrative konsekvenser. Vi noterte oss at engasjementet av Deloitte også tar sikte på læring av relevant personale i Helse Nord og foretakene.

Vi sendt et brev søndag kveld til Helse Nord der ovennevnte er påpekt og der vi har kommet med en del kommentarer i sakens anledning. Vi minner Helse Nord om at da vi første gang tok opp spørsmålet om Fredrik Sunds habilitet, ble det avvist av Helse Nord med begrunnelsen at forvaltningsloven ikke gjaldt ift Sunds engasjement. Det har advokatene fra Kluge i ettertid slått fast ikke gjelder. Forvaltningsloven gjelder ift innsigelsen om Fredrik Sunds habilitet. Dermed bør den siden av saken kunne ansees som avklart.

I den betenkning som advokatene har utarbeidet har vi særlig festet oss ved anførslene i pkt 5.2.3. Vi er selvfølgelig enig i at når en tjenestemann opptrer som fagperson står han også temmelig fritt til å uttale seg innenfor sitt fagfelt. I forhold til det som er referert om hva Fredrik Sund har gjort, er det neppe noen tvil om at han har opptrådt som politiker og ikke som fagmann. Så vidt vi forstår er Fredrik Sund kreftlege ved UNN, men en kreftlege har ikke særlig bedre forutsetninger for å uttale seg om strukturspørsmål og lokaliseringsspørsmål enn en person med en annen faglig bakgrunn, f eks en ingeniør, en økonom eller en jurist. Det er her advokatene hevder at hans intervjuer og politiske utsagn bygger på hans «klare, faglige oppfatning». Dette stemmer ikke. Den eneste faglige utredning som er gjort, uten politisk innblanding, er gjort i form av to rapporter fra Ressursgruppa som kom til en helt annen konklusjon enn den Fredrik Sund gir uttrykk for.

Advokatene oppfatter Sunds atferd i styremøtet 5 februar 2020 som «uheldig med tanke på styrets interne saksbehandlingsregler». Vi forstår det slik at advokatene ikke har sett brevet, og likevel uttaler de seg slik som referert. Vi hadde ingen problemer med å finne tak i det nevnte brevet gjennom søk på internett. Vi noterer oss videre at advokatene mener at atferden ikke har betydning for habiliteten til Fredrik Sund.

Uttalelsen fra Fredrik Sund i Helgelendingen 20. mars 2007, om at sykehuset i Sandnessjøen «er den største arbeidsplassen i Alstahaug og vi må kjempe med nebb og klør for å beholde den», medgir advokatene kan gi et uheldig signal om at Sund har en forutinntatt holdning om sykehuset i Sandnessjøen. Men her kommer advokatene til at det er et uttrykk for en «arbeidspolitisk oppfatning».

Konklusjonen til advokatene er at man anser det som «temmelig klart at Sund ikke er inhabil».Vi er gjort kjent med at Fredrik Sund har levert inn til universitetet i Bodø en masteravhandling om beslutningsprosessen i Helgelandssykehuset 2025. Vi har notert oss at det i avhandlingen hevdes som irrelevant et politisk utsagn fra ordføreren i Rana, at kommunen og befolkningen i Nord-Norges 3. største by ikke kan akseptere at sykehuset i Mo i Rana blir lagt ned. At dette er det 3 største og mest veldrevne sykehuset i landsdelen er ikke nevnt i avhandlingen, som er et forsvarsskrift for egen atferd og agerende i sykehussaken. Avhandlingen har åpenbart ikke vært kjent for advokatene.

Vi har etterlyst en beslutning i Helse Nord om Sunds habilitet. Noe slikt vedtak foreligger åpenbart ikke, fordi den 14 august 2023 mottok vi et brev fra Helse Nord der det heter at Sunds habilitet er en «prosessledende beslutning», og at «noe formelt vedtak er derfor ikke fattet». Vi forstår det slik at vedtaket om dette er fattet av adm direktør i Helse Nord.

Vi mener at Helse Nord løper en risiko ved å fortsette med Fredrik Sund som leder fordi dersom han skulle bli kjent inhabil senere må han fratre og hele prosessen må startes på nytt.

At det er opplyst i pressen og på styremøtet at Fredrik Sund har vært en god møteleder på det første møtet i arbeidsgruppe 1 har ikke noe med habilitetsspørsmålet å gjøre.

Videre viser det seg at en annen av deltagerne i arbeidsgruppe 1, lege Monica Storkjørren ved Sandnessjøen sykehus og som er representant fra Helgelandssykehuset også har vist klart hvilket ståsted hun har i saken. I en artikkel i Helgelands Blad den 01.09.23 siteres hun på dette: «– Problemet med et lite sykehus er ikke bare at du skyter deg sjøl i foten, men at du blør saktere i hjel. Men blir det et stort og et lite, må det store ligge her (Sandnessjøen, vår ref), og ikke i Mo i Rana, i utkanten av Helgeland, sa Monica Storkjørren».

Fra vår side kan dette indikere at hele prosessen er godt rigget med tanke på en bestemt konklusjon. Vi har overfor styreleder og adm direktør i Helgelandssykehuset skriftlig uttrykt at det er særdeles uheldig sett i forhold til kravet om upartiskhet i forvaltningsloven, jfr lovens para 6.2 om «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten.

Vi kommer derfor til å følge nøye med i det videre arbeid om funksjonsdelingen mellom sykehusene i landsdelen. For øvrig har vi fått svar fra Helse Nord allerede om at vårt brev vil bli forelagt for styret.