Gå til sidens hovedinnhold

"Helgeland ser ut til stjele mye oppmerksomhet og hva er årsaken?"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Tilliten til styret og adm.dir. i Helse Nord

Tillit er ikke noe en får, men som en må jobbe for å oppnå. Hvordan står det til med tilliten etter at Cecilie Daae fikk jobben som administrerende direktør i Helse Nord og sa at hun skulle være en lagleder for hele landsdelen?

For mens det sies at følelsene samles på ett sykehus, samles makten i styrerommene. Har arbeidet og beslutningene foregått slik at tillit er bygd og iht. til styringsinstruksen for de regionale helseforetakene?

Dette er et styre som skal ivareta hele Nord-Norge, mens Helgeland ser ut til stjele mye oppmerksomhet og hva er årsaken?

Avhengig av hvor en geografisk befinner seg på Helgeland, varierer synet på styrets jobb, fra rene hallelujastemningen, til å gi både styret og adm.dir. det glatte lag. Dette synes å være en sammenheng med det faktum at Helseforetakenes styrer er blitt mer og mer politiserte i de senere år. Kjersti Toppe fra Sp spør ifm. at fødselstilbudet fjernes fra Kristiansund sykehus midlertidig om Helseforetakene er blitt en stat i staten i Klassekampen denne helgen.

Det er et stort ansvar å sitte i et styre og beslutte i saker av stor betydning for enkeltmennesker, grupper av mennesker, hele samfunn sågar.

Derfor er det så viktig at styrearbeid gjøres iht. gjeldende styreinstruks slik at en ivaretar tilliten i befolkningen. De regionale foretakene har både egne og regionale styreinstrukser.

Helse Nord er organisert som et AS og eid av Helsedepartementet.

Jeg skal prøve å redegjøre for hvorfor styrearbeidet i HN synes å ha sporet av og nå ser ut til å befinne seg på ett sidespor. Helsedepartementet som eiere må forstå at befolkningen i nord har tilstrekkelig med kunnskap til å vurdere hvordan og hvorfor tilliten nå er svekket.

1) Åpne styremøter


Det skal være møteoffentlighet ved styremøter i regionalt helseforetak og det er begrunnet i hensynet bak offentlighetsprinsippet der det treffes beslutninger om forvaltning av samfunnets ressurser og fellesgoder.

I de styremøtene jeg har fulgt med på henvises det ofte til formøter eller andre møter der beslutningene sementeres, og styret framstår som en plass hvor en er enig med sistnevnte taler som igjen er enig med forrige taler til en kommer tilbake til forslaget som adm.dir. har foreslått.

Og var det ikke forstemmende at hele 65–66 bekymringsmeldinger ifm. tarmkirurgisaken ble arkivert bort i oktober og kunne knapt gjenfinnes i styrereferatet, dog ble de nevnt i møte som eksempel på offentlig støy.

En kan jo selv vurdere hva dette gjør med tilliten til ett styre og adm.dir. Så kom rapporten om tarmkirurgien ut i forrige uke. Den har neppe noe med offentlig støy å gjøre, den er særdeles alvorlig for de pasientene og pårørende den gjaldt og gjelder.


2) God virksomhetsstyring


Iflg styreinstruksen i de regionale helseforetak (styreinstruksen), så sier den noe om god virksomhetsstyring, også samspillet mellom virksomheten og dens interessenter, feks.ansatte og brukere og deres organisasjoner.

Ble de ansatte ved Rana Sykehus hørt før en tok fra de tarmkirurgien? Det kan de neppe da de ansatte ved samme sykehus måtte skrive åpent brev til eieren, Helsedepartementet.

Ei heller har undertegnede fått dokumentasjon på om det forelå en konsekvensutredning. Helsetilsynet som skal passe på folkehelsen og eier, Helsedepartementet henviser til styret i HN, de må svare på denne henvendelsen.

Jeg trenger ikke å purre mer på svaret, for hadde det funnes, hadde det blitt sendt meg første gang jeg spurte.

Så med disse eksemplene så kan en vel si at det er så som så med oppfyllelsen av den gode virksomhetsstyringen, og som resultat svekket tillit.


3) Risikovurdering


Daglig leder skal utarbeide styredokumentene. Styret kan sette krav til utformingen av dokumentene. Når det gjaldt fjerningen av tarmkirurgien ble det ikke framlagt ett dokument som fulgte beslutningen og det var påfallende få spørsmål fra resten av styret. Men som ett lyspunkt var ett spørsmål som kom fra en representant om ikke hele teamet som deltar i en tarmoperasjon burde deltatt i en slik hospitering. Det klarte ikke adm.dir. å svare på og sa at det var noe som en måtte se på. Dvs.manglende dokumentert risikovurdering i forkant av beslutningen om å ta fra Mo tarmkirurgien. Å sende pasienter unødig på vandring med legene i Coronatiden øker risikoen. En pandemi kan dukke opp igjen og øker mao.den generelle risikoen ved ikke å ha operasjonskapasitet i ett større nedslagsområde for pasienttetthet er en annen risiko som har oppstått i 2020. Det har vært flere tilfelle på at risikoforståelsen i styret ikke er iht. hva må forventes. F.eks. så omgjorde adm.dir. at risikoen for at støyen rundt sykehusplasseringen kunne forsinke byggingen av det nye sykehuset på Helgeland, om til ett premiss og fikk resten av styret med på det. Det tok vel ca. 15 minutter etter at det var klubbet igjennom, før en styrerepresentant prøvde seg på en omkamp, å få sykehuset bygd nærmere Mosjøen. Så synlig ble den at eieren Helsedepartementet og Høie i egen person i en sen fredag adventstid måtte ut og presisere vedtaket om nærheten til Sandnessjøen,

Det er flere eksempler på manglende risikoforståelse, jeg har nevnt ett par stykk. Det foreligger risikostyringsansvar i styringsinstruksen. Omdømmerisikoen i varslersaken er nok ett eksempel, som kan medføre at drømmen til adm.dir. om ett nytt sykehus med samme kvalitet som Rikshospitalet forblir en drøm om ett luftslott. En varslersak sier også noe om et ytringsklima, som igjen kan slå tilbake på pasientsikkerheten, mao. økt pasientrisiko.

(og hvis en ikke har tiltro til denne beskrivelsen av risikohåndteringen, så kunngjorde styreleder i siste styremøte før jul at det faktisk var vanskelig å få slot tider til pasienter på fly i denne Covidtiden, og det kunne sågar hende at de ikke fikk tak i slike kapasitet, igjen en risikoøkning for pasientene).

Gerd Røtnes


Kommentarer til denne saken