Den pågående streiken blant flyteknikerne får konsekvenser for bemanningssituasjonen i Helgelandssykehuset da enkelte vikarer ikke kommer seg til Helgeland, og at ambulanseflyene også kan bli stående på bakken.

Lockouten vil også kunne få konsekvenser for reisende pasienter.

– Vi følger situasjonen nøye og har satt i gang noen kompenserende tiltak på enkelte avdelinger. Vi rapporterer daglig til statsforvalter og Helse Nord om situasjonen, sier medisinsk direktør, Hanne Frøyshov, i en pressemelding.

Beredskapsnivå

Helgelandssykehuset HF opererer med tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap.

Grønn beredskap - Normal drift, men med særlig monitorering:

  • Grønn beredskap iverksettes i situasjoner som ikke direkte og/eller umiddelbart krever økt beredskap, men hvor det er en økt sannsynlighet for at det kan bli aktuelt å høyne beredskapen eller på andre måter å gjennomføre ekstraordinære tiltak på sikt.

Gul beredskap – Alvorlig situasjon

  • Gul beredskap iverksettes når det har oppstått en alvorlig hendelse som gjør at det er fare for at de ordinære ressursene ikke strekker til og hvor det er aktuelt å mobilisere begrensede ressurser og iverksette forhåndsdefinerte tiltak.

Rød beredskap – Krise eller katastrofe

  • Rød beredskap iverksettes ved krise eller katastrofe hvor store ekstraordinære ressurser må settes inn for å håndtere situasjonen. Dette er særlig aktuelt ved hendelser hvor et stort antall pasienter er meldt fra ambulanse/AMK eller ankommet fra samme hendelse.