(Helgelendingen)

(Rana Blad:) Dermed har Nesna, Lurøy og Hattfjelldal kommuner, som har vært kritiske til den vedtatte ambulanseplanen, fått gjennomslag. I alle fall inntil videre. Det går fram av ei pressemelding fra Helgelandssykehuset:

– Eventuell endring av ambulanseberedskapen tas opp til ny vurdering når arbeidet med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2025 starter, sier Odd Magne Rønning, konstituert enhetsdirektør for de prehospitale tjenestene i Helgelandssykehuset.

– Dette er veldig bra for Hattfjelldal og i tråd med det vi har sagt hele tida, sier ordfører Harald Lie til Helgelendingen. Han viser til uttalelsen  fra kommunestyret i Hattfjelldal. Der henviser politikerne til resultatet av den såkalte ROS-analysen og anbefaler at Helgelandssykehuset stiller ambulanseendringene i bero.

- Jeg mener arbeidet med en ny ambulanseplan må starte etter at sykehusstrukturen på Helgeland er klarlagt. Det fortoner seg som nokså merkelig dersom man har til hensikt å sentralisere sykehusstrukturen og i tillegg redusere antall ambulanser fra fire til tre, sier Harald Lie.

Opprinnelig medførte den reviderte ambulanseplanen for Helgelandssykehuset, som ble vedtatt i styret i 2016, følgende:

  • Ambulansetjenesten i Grane og Hattfjelldal samlokaliseres. Beredskapen for Grane kommune og Hattfjelldal kommune dekkes med ambulansebil stasjonert i Grane (Trofors) og akuttbil stasjonert i Hattfjelldal.
  • Ambulansetjenesten i Nesna og på Lurøy (innland) samlokaliseres i Utskarpen, beredskapen for Nesna kommune og Lurøy kommune (innland) dekkes med ambulansebil stasjonert i Utskarpen.
  • Ambulansebåt stasjonert på Rødøya i Rødøy kommune flyttes til Tonnesområdet, Lurøy kommune for å bedre beredskapen i dekningsområdet.

Grunnlaget for beslutningen som nå er tatt er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) gjennomført for den foreslåtte endringen i Hattfjelldal. Analysen ble gjort i samarbeid mellom Hattfjelldal, Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, og den ble ferdigstilt april 2019.

ROS-analysen anbefaler følgende:

1. Det anbefales ikke en løsning med en døgnambulanse på Trofors (Grane kommune) og akuttbil (enmannsbetjent bil uten båre) i Hattfjelldal. Analysen viser at dette ikke gir tilfredsstillende ambulansetjeneste, jf. vurderingene knyttet til samtidighet, kapasitet, belastning, tilgjengelighet og responstider.

2. Det anbefales at dagens tjenester (lokalisering og dimensjonering) videreføres i påvente av mulige endringer knyttet til «Helgelandssykehuset 2025». Når det gjøres endringer knyttet til «Helgelandssykehuset 2025» vil dimensjonering/lokalisering av ambulansetjenesten måtte gjennomgås på nytt.

3. Basert på dagens sykehusstruktur viser analysen at det er mulig å ivareta området Grane og Hattfjelldal kommune med en dimensjonering på en døgnambulanse og en dagambulanse 12 timer. Dette på to ulike lokasjoner for best mulig responstider.

– Helgelandssykehuset har tatt ROS-analysens anbefalinger til etterretning. Analysen legges også til grunn for planlagte endringer av tjenestene på Nesna og i Lurøy. Det har fått som konsekvens at endringene i Hattfjelldal, Nesna og Lurøy (innland) ikke gjennomføres, men at ambulanseberedskapen videreføres med gjeldende vaktordninger. Det betyr at den planlagte etableringen av ny ambulansestasjon i Utskarpen ikke blir noe av. Vi har inngått avtale med utbyggerne i Utskarpen slik at vi kan gå ut av kontrakten der, forteller Odd Magne Rønning.

Når det gjelder flytting av ambulansebåt fra Rødøya i Rødøy kommune til Tonnes-området, så skal det gjennomføres en ROS av flyttingen i løpet av høsten 2019. Kommunene Rødøy, Lurøy og Træna vil bli invitert til å delta i arbeidet. ROS-analysen vil bli organisert av Helse Nord.

Helgelandssykehuset HF vil for øvrig innlede en dialog med berørte kommuner med sikte på å finne omforente tiltak som gir en best mulig utnyttelse av de prehospitale ressursene i de ulike ambulanseområdene, i samhandling med kommunene, går det fram av pressemeldinga.