Alstahaug arbeiderparti vil ha et samfunn basert på frihet, solidaritet og like muligheter for alle. I vårt fellesskap skal vi ha det slik, at alle skal med. Det krever at vi som politikere prioriterer riktig. Alstahaug Arbeiderparti prioriterer barn og unge, samt skape ekstra trygghet igjennom et styrket tilbud innenfor helse og livsmestring.

I år har budsjettarbeidet vært spesielt krevende Det er mange årsaker til det. Det handler ikke bare om pandemien, men også om at kommunen nå opplever konsekvensen av manglende tiltak over år.

Faktum er at den største endringen i vårt samfunn, og som vi politikere må ta inn over oss, er at vi nå står midt inne i en markant endring i den demografiske utviklingen, befolkningssammensetning. De neste årene blir vi langt flere eldre.

Fikk ikke sykehjemsplass

Eldre er en ressurs. Flere av våre prioriteringer i budsjett handler om at eldre som ønsker det skal få bo hjemme så lenge det er mulig. Like fullt skal eldre ha trygghet for at når behovet for sykehjem oppstår, så skal plassen stå klar.

Faktum er at det i 2019 var seks mennesker som manglet sykehjemsplass i kommunen vår. I dag, ett år etter, er antallet 11.

Dette skjer samtidig som kravene til plass i sykehjem i Alstahaug øker. Slik skal det ikke være. Alstahaug Arbeiderparti mener derfor at nytt sykehjem må bygges raskt. Husk også på at nytt sykehjem i tillegg til flere sykehjemsplasser, også vil gi en kvalitativ bedre eldreomsorg. De neste 10 årene vil kommunen, ifølge SSB, få en dobling av antall eldre over 80 år.

Arbeiderpartiets forslag

For barn og unge prioriteres følgende:

  • Fyret
  • Kulturskolen med 50 plasser
  • Barnehagen og 1–10 skole på Tjøtta

For voksne og eldre prioriteres følgende:

  • Eiendomsskatt reduseres for de med lav inntekt
  • Kommunepsykolog (lovpålagt).
  • Hverdagsrehabilitering og frisklivssentralen
  • Nytt sykehjem med 50 plasser, ferdig og klar til bruk høsten 2022.
  • Med utbygging av nytt sykehjem, vil man få daghjem for demente på plass (lovpålagt fra 01.01.20)
  • Med nytt sykehjem frigjøres 42 rom på dagens sykehjem på Åsen. Disse rom renoveres ut fra behov, og brukes til å dekke opp ytterligere behov.
  • Drift av 16 sykehjemsplasser i det «gamle» sykehjemmet på Åsen, som kommer i tillegg til de 50 på det nye sykehjemmet.

Vil imøtegå utfordringer

Gode, forutsigbare og effektive kommunale tjenester til innbyggerne er viktig for fellesskapet.

Arbeiderpartiet vil med dette møte utfordringen med den demografiske utviklingen i kommunen, og få på plass infrastruktur som i størst mulig grad imøtegår økte tjenestebehov for alle våre innbyggere.