(Rana Blad)

Den eksterne fagrapporten slår nå fast at det var god grunn til å gå bak de nasjonale krefttallene, som for 2016 til 2019 fikk varsellampene til å blinke for sykehuset i Sandnessjøen.

Nå gjenstår å se hvilke svar rapporten fra Helsetilsynet, som har hatt saken på sitt bord siden 4. september og som var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober i fjor, kommer med.

Ett år etter at tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen 10. januar 2020 ble midlertidig stanset fordi foretaksledelsen i Helgelandssykehuset ville sjekke bekymringsfulle krefttall, og så den lynkjappe friskmeldinga sju dager senere da Helse Nord konkluderte «ingen grunn til uro», har temaet verken mistet slagkraft, aktualitet eller intensitet.

Ville vente

Alvoret i sluttrapporten fra den eksterne fagrevisjonen er ikke til å misforstå. Det Statlige helsetilsynet ville for øvrig ikke kommet så langt i sin gransking som de er nå, relativt sett, hvis ikke Rana Blad hadde publisert konklusjonene 31. august 2020.

«Relativt sett» fordi stemmer allerede i januar 2020 tok til orde for å varsle Helsetilsynet. «Relativt sett», fordi de tre eksterne fagrapportene, som nå er utarbeidet til en felles, ble sendt Helgelandssykehuset fra juni til august 2020, altså i fjor.

Det alvorlige innholdet var derfor godt kjent, også utenfor helseforetaket, da Rana Blad publiserte.

Helgelandssykehusets øverste leder, Hulda Gunnlaugsdottir, ville imidlertid vente til fagpersonene i eget helseforetak fikk møte de eksterne fagpersonene, gi sine tilbakemeldinger og påpeke eventuelle faktafeil. Så skulle fagrevisjonen gjøre vurderinger ut fra dette, og utarbeide en felles rapport.

Det er denne samlerapporten som ble offentlig 13. januar i år, og som Helsetilsynet har ventet på siden de opprettet tilsynet i september i fjor.

Faglig svikt ved Sørlandet sykehus

En annen tilsynssak som Statens helsetilsyn nylig har avsluttet er ved Sørlandet sykehus HF og to leger/kirurger som jobbet der. Denne handler også om pasientsikkerhet, og saken er blitt trukket fram i tilknytning til tarmkreftkirurgisaken på Helgeland.

På Sørlandet var nemlig både pasient- og brukerombudet og fylkeslegen i Agder blant dem som reagerte på at faglig svikt ikke var blitt tatt tak i tidligere, mens foretaksledelsen ved Helgelandssykehuset måtte tåle sterk kritikk på grunn av for tidlig inngripen og prosessen rundt den midlertidige stansen i kreftkirurgien i Sandnessjøen.

Etter ett års gransking har Helsetilsynet kommet til at både Sørlandet sykehus og de aktuelle legene har brutt kravet til faglig forsvarlighet, opplyser den statlige tilsynsmyndigheten på egne nettsider.

Den ene legen har fått sin autorisasjon begrenset og den andre har fått sin autorisasjon tilbakekalt. Helsetilsynet har videre kommet til at sykehuset over tid har drevet med for stor risiko.

I oppsummeringa skriver Helsetilsynet blant annet om Sørlandet HF:

– Det er avdekket vesentlige mangler i helseforetakets styring av aktuelle tjenester, noe som har satt pasientsikkerheten i fare og fått alvorlige konsekvenser for flere pasienter.

Les også

Et tilbakeblikk på spillet om framtidas sykehus. En prosess og flere utredninger til mellom 25 og 30 millioner kroner, synes ikke å bli vektlagt i særlig grad

Helsetilsynet på Helgeland

Systemrevisjonen som Helsetilsynet utfører ved Helgelandssykehuset, også med pasientsikkerhet som stikkord, er ikke avsluttet ennå. Den ledes av fagsjef Bjørn Øglænd ved avdelingen for varsler og operativt tilsyn, som startet med å innhente opplysninger om hendelsene som ligger til grunn for varselet.

I tillegg til rapportene som er utarbeidet om sikkerhet og kvalitet for pasientgruppen, inngår blant annet kopi av sammenfattet grunnlag for rapportene og kopi av all korrespondanse og møtereferater der sakskomplekset som gjelder signaler om mulig redusert kvalitet og pasientsikkerhet, har vært tema.

Det opplyste fagsjef Bjørn Øglænd til Rana Blad like etter at saken var meldt Helsetilsynet.

I dokumentene inngår også en e-post fra daværende fagsjef Ida Bukholm, blant annet knyttet til antall operasjoner fordelt på kirurger ved sykehuset i Sandnessjøen i perioden 2016 til 2019.

– Relevant informasjon for det pågående tilsynet, ifølge Helsetilsynets fagsjef Bjørn Øglænd som var mottaker av e-posten.

Det er likevel denne som kostet Bukholm jobben i Helgelandssykehuset. Fordi hun ikke hadde satt foretaksledelsen på kopi. De fikk først vite om e-posten da Helgelands Blad i november hadde skaffet seg den, og ba foretaksledelsen om å kommentere innholdet.

På det stedlige tilsynet i oktober i fjor, ble arbeidsmiljø trukket fram som en mulig risikofaktor i seg selv med tanke på personell som har vært under press siden januar. Helsetilsynet ga tilbakemelding på at det er ledelsen som til enhver tid må vurdere hva som er akseptabel risiko.

Det orienterte Helgelandssykehusets administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir til sitt eget styre 12. oktober. Hun opplyste dessuten på direkte spørsmål fra styremedlem Henriette Hanssen:

– Forholdene som er meldt inn til Helsetilsynet som avvik i de eksterne rapportene, kom det ikke tilbakemelding på. Heller ikke på pasientbehandling.

Tilbake til 10. januar 2020

Sikkerhet for pasientene var fokus også da foretaksledelsen i Helgelandssykehuset ville undersøke årsaken til at enheten i Sandnessjøen hadde fem ganger høyere dødelighet (14,3 prosent) 100 dager etter tarmkreftkirurgi i perioden 2016 til 2019, enn landsgjennomsnittet (3,3 prosent). Det var planlagt flere operasjoner de kommende to uker, og derfor valgte foretaksledelsen å flytte pasientene, i utgangspunktet innen eget helseforetak, mens tallene ble sjekket.

– Jeg trodde ikke noen kunne være uenig i at vi skulle se bak tallene, uttalte daværende fagsjef Ida Bukholm nylig til Rana Blad.

Fagmiljøet i Sandnessjøen ble imidlertid svært opprørt og reagerte med å skrive et leserbrev der de ga uttrykk for ikke å stole på motivene til egen ledelse, samtidig som de selv på denne måten, gjorde det offentlig kjent at tarmkreftkirurgien ved sykehuset, var stanset.

Som kjent førte det til et voldsomt engasjement, ikke minst politisk, som igjen gjorde at Helse Nords ferske administrerende direktør ble bedt om å svare for Helgelandssykehusets interne flytting av pasienter.

Det gjorde Cecilie Daae ved å få på plass ei faggruppe ledet av Helse Nords Geir Tollåli, som fikk jobben gjort.

Spoler vi tilbake til styremøtet i Helse Nord i kjølvannet av den første midlertidige stansen av tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen 10. januar i fjor, høstet både administrerende direktør i Helse Nord Cecilie Daae og fagdirektør Geir Tollåli mye ros for den raske responsen som førte til gjenåpning av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Sandnessjøen.

Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset og spesielt daværende fagsjef Ida Bukholm derimot, opplevde at det ble rettet kritikk og stilt spørsmål ved håndtering, prosess og motiver.

Bukholm tillater seg å konstatere, etter at den eksterne fagrevisjonen nå har konkludert, at avvikene i nasjonalt kreftregister var det grunn til å ta alvorlig. Kvalitetsgjennomgangen peker på at tallene knyttet til dødelighet, avslørte flere alvorlige avvik fra nasjonale retningslinjer da fagekspertisen gikk bak tallene.

– Hengt ut og faglige begrunnelser trukket i tvil

– Jeg mener denne saken har skadet pasientsikkerheten, ikke bare i Helgelandssykehusets nedslagsfelt, men i hele Helse Nord-regionen, sier Ida Bukholm.

– Hva mener du med det?

– Jeg reagerte på et åpenbart kvalitetsproblem, men i stedet for støtte opplevde jeg at mine faglige begrunnelser ble trukket i tvil, kritisert og harselert med på styremøter i Helse Nord. Jeg ble hengt ut på nett gjennom et notat som skulle vært internt og som inneholdt kritikk og påstander mot meg som fagsjef, som jeg ikke fikk anledning til å kommentere. Dette kunne oppfattes som en legitimering av kritikken mot meg, selv om Helse Nord senere fjernet notatet, som for øvrig anonymt ble delt ut i en pause på et styremøte. Det er blitt framsatt varsler mot meg som jeg ikke har fått kommentere, svare på eller gi min versjon av. Ikke én gang, har noen ringt meg og spurt om min side av saken, sier Bukholm som for øvrig er professor i pasientsikkerhet og nå er fagsjef i Norsk pasientskadeerstatning, og fortsetter:

– Dette mener jeg kan skremme andre fra å melde fra om kritikkverdige forhold som går på tvers av «det som er riktig å mene i Helse Nord». Det igjen er skadelig for pasientsikkerheten i regionen, noe som jeg mener vil ta lang tid å rette opp igjen.

– Hvorfor sier du dette, er du er bitter?

– Jeg er nok bitter på en måte. Det går på at faglige vurderinger er blitt mistenkelig gjort, og at det ikke er vanskelig å tenke seg en situasjon der personer vil være forsiktig med å påpeke ting som ikke er politisk riktig. Jeg kan for eksempel ikke skjønne at tarmkreftkirurgisaken, med de tallene som kom fram i det nasjonale kreftregisteret knyttet til 100 dagers dødelighet for perioden 2016 til 2019, ikke ble tatt mer alvorlig. Når ikke det var nok, hva skal til for at det skal være all right å jobbe med?

Vi har presentert kritikken fra den tidligere fagsjefen for styreleder Renate Larsen og administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord. Via kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen sier de dette i en e-post:

– Dette er en personalsak mellom Helgelandssykehuset og Bukholm som vi ikke vil kommentere.

Helse Nord lar samtidig være å svare på de to øvrige spørsmålene fra Rana Blad:

– Vil Helse Nord si nå, at det var riktig å stanse tarmkreftkirurgien da dette ble gjort 10. januar?

– Hvordan vil Helse Nord kommentere sin håndtering av tarmkreftkirurgi- saken?

Ida Buholm er ikke alene om å oppleve at styret i Helse Nord ikke tok de faglige vurderingene hun gjorde på vegne av Helgelandssykehuset på alvor, i januar 2020.

På det ekstraordinære styremøtet i Helgelandssykehusets 2. september 2020 sto tarmkreftkirurgisaken på dagsorden. Styremedlem Eva Monica Hestvik, kommenterte konklusjonene som var blitt kjent gjennom Rana Blad to dager før, slik:

– Jeg oppfattet i januar (2020, journ.anm.) da dette ble stengt at fagsjef Ida Bukholm hadde gitt ei anbefaling og administrerende direktør gjorde valget. Så har vi en historie fra et styremøte i Helse Nord der fagsjefen nesten ble latterliggjort for beslutningen. Ut fra det jeg kan se nå var den beslutninga korrekt. Det er to rapporter som konkluderer med det.

Nils Petter Rundhaug, fortsatt styremedlem og ansattrepresentant på dette tidspunktet uttalte: – Erfaringa jeg har med kvalitetsgjennomgang er at det tar en del tid. Jeg synes også prosessen var spesiell med nokså sterk involvering fra det regionale helseforetaket. Jeg lurer på hvem som sto bak beslutninga om å gjenåpne, hvordan det ble drøftet i gruppa og om det var noen dissens.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae fikk i et nylig intervju med Rana Blad knyttet til funnene i fellesrapporten fra den eksterne fagrevisjonen, spørsmål om Helse Nord- styrets håndtering.

– Enkelte tilhørere opplevde styret i Helse Nord som litt «høy og mørk» på de første møtene i januar og februar i fjor, da stansen av operasjoner i Sandnessjøen ble behandlet. Dette kommenterte også tidligere styremedlemmer i Helgelandssykehuset da det i fjor høst kom fram at de eksterne fagekspertene hadde avdekket alvorlige avvik knyttet til operasjoner i Sandnessjøen.

Er det grunn for Helse Nord å ta selvkritikk på det nå?

Cecilie Daae svarer slik: – Jeg kjenner ikke igjen at Helse Nord skal ha vært «høy og mørk», men vi tar både kritikk og selvkritikk vi, når det er nødvendig. Vi erkjenner fullt og helt at vi ikke har fulgt opp de nasjonale retningslinjene, slik faggruppa påpeker.

Helse Nords fagsjef Geir Tollåli uttalte seg til Rana Blad i september i fjor på spørsmål om hvordan faggruppa han ledet i januar 2020 kunne konkludere med «ingen grunn til uro», når eksterne fagpersoner i september 2020 kom til et helt annet resultat.

– Konklusjonen i januar baserte seg på den informasjonen man da hadde. Nå har Helgelandssykehuset utført en mer omfattende evaluering i tråd med god praksis for arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, sa fagsjef Tollåli.

Pasientsikkerhet var også begrunnelsen til sjefredaktør Marit Ulriksen da hun tok avgjørelsen om å publisere konklusjonene i rapportene 31. august 2020, som på det tidspunktet ennå ikke var blitt offentlig.

Sjefredaktøren mente det var grunn til å tro at Helgelandssykehuset ville vente med offentliggjøre innholdet i rapportene, og utelukket ikke at årsaken kunne være «for å gi seg tid til å pynte på innholdet», som fagmiljøet ved sykehuset i Sandnessjøen aldri har lagt skjul på at de er uenige i. Slik de også var uenige i å stanse opp i januar 2020.

Gjennom publiseringen i Rana Blad 31. august 2020 ble det kjent at fagmiljøene ved St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus hadde avdekket flere alvorlige avvik fra nasjonale retningslinjer i gjennomgangen av tarmkreftkirurgien for perioden 2016 til 2019.

Videre at fagekspertene mente at den høye dødeligheten i Sandnessjøen ga grunn til uro.

Den tredje eksterne fagrapporten fra Universitetssykehuset Nord-Norge hadde en helt annen konklusjon, som senere er forklart med at oppdraget var blitt oppfattet ulikt, og derfor løst ulikt.

Samme kveld, etter avsløringene på ranablad.no. ble ansatte orientert om forholdene på Helgelandssykehusets intranett:

«Helgelandssykehuset har som ledd i vårt kvalitetsarbeid utarbeidet en rapport om kvaliteten på operasjoner i forbindelse med tykktarmskreft i årene 2016–2020. (...) Den er basert på tre eksterne evalueringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».

– Full enighet

Fem måneder senere, 13. januar 2021 innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne fagrevisjonen som gjentar hovedkonklusjonene fra de mest kritiske rapportene fra i fjor høst.

– Det er full enighet mellom de tre eksterne fagpersoner om resultater, tolkninger og konklusjoner om kvaliteten på virksomheten i perioden 2016 til 2019, og om anbefalinga vedrørende framtidig organisering av tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset.

Den eksterne kvalitetsgjennom- gangen er tydelig blant annet på dette:

 • Avvik bidro til fatalt utfall hos to, muligens tre av 49 opererte i Sandnessjøen.
 • Avvik bidro til fatalt utfall hos to av 105 opererte i Rana.
 • Kvaliteten på kreftkirurgien samlet sett var vesentlig bedre ved Mo i Rana enn i Sandnessjøen for perioden som er vurdert (2016 til 2019).
 • Kirurgi for tykktarmskreft må snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland.

Det går fram av rapporten, under kapittelet om «saksgang ved utarbeiding av den eksterne faggruppens rapport», at det har vært dialog mellom de eksterne fagpersonene og fagmiljøene i Helgelandssykehuset. De har fått foreløpige rapporter og sluttrapporter til gjennomsyn, bedt om utsettelser og fått det, opp til flere ganger høsten 2020.

– I desember ga fagmiljøet i Sandnessjøen tilbakemelding om at de ønsket at vi vurderte i alt 45 pasienter på nytt, herav 15 operert ved Sandnessjøen og 30 operert ved Mo i Rana. Fra Mo i Rana kom det innspill vedrørende en pasient operert ved eget sykehus, skriver de oppnevnte fagpersonene i rapporten.

Les også

Kirurgene Lukasz Krajnik (41) og Stefan Dehof (57): – Det går ei grense for hvor lite kirurgi vi kan utføre ved et sykehus og fortsatt tiltrekke oss folk

Professor Rolv-Ole Lindsetmo (UNN), overlege, PhD Tore Stornes (St. Olavs i Trondheim) og professor emeritus Arild Nesbakken (OUS) representerer seg selv i kvalitetsarbeidet, og ikke organisasjonen de har et ansettelsesforhold hos.

Faggruppa gikk gjennom de 46 pasientforløpene på nytt, gjorde supplerende oppslag i journal for faktasjekk med mer. De oppnådde konsensus om sine endelige vurderinger og konklusjoner. Deretter ble sluttrapporten omarbeidet og oversendt ledelsen ved helgelandssykehuset 21. desember 2020.

Sykehusene ønsket imidlertid å lese gjennom sluttrapporten for eventuelt å gi ytterligere kommentarer før rapporten ble ferdigstilt, noe som igjen ble imøtekommet med frist 5. januar for tilbakemelding.

– Legene ved Mo i Rana hadde ingen ytterligere kommentarer, mens legene ved Sandnessjøen mente det fortsatt var faktafeil for tre av pasientene. I et tilfelle ble et avvik som var klassifisert som alvorlig endret til mindre alvorlig. Legene ved Sandnessjøen hadde en rekke andre kommentarer og ønsker om justeringer av rapporten, som ble vurdert, men som ikke førte til nevneverdig endringer av faggruppas rapport, opplyser den eksterne fagekspertisen.

Om rapporten fra Helsetilsynet – når den kommer – vil gi svar på om det var rett å gjenåpne tarmkreftkirurgien i januar 2020, gjenstår å se.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir uttalte dette i et tidligere intervju med Rana Blad:

– Det var riktig å flytte noen pasienter, ut fra den informasjonen man hadde da. Det ble opprettet en hurtigarbeidende arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Helse Nord, UNN og Helgelandssykehuset, og man kom fram til at det ikke var grunn til bekymring – derfor ble det åpnet igjen. Det har aldri vært tvil om at det var viktig å sette tematikken på dagsorden. Vi er glade for at det nå har blitt gjort en grundig gjennomgang av eksterne eksperter.

Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, holder også fast på at det, med den kunnskapen som forelå da, var riktig å gjenoppta operasjonene.

Flytter tarmkreftoperasjonene

12. oktober i fjor valgte likevel administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir å flytte all tarmkreftkirurgi til enheten i Mo i Rana, fram til uke to i 2021. Helse Nord svarte to dager senere med å innkalle til ekstraordinært styremøte og foretaksmøte, der all tarmkreftkirurgien i utgangspunket midlertidig, ble flyttet ut av Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø.

Rapporten fra fagekspertene konkluderer imidlertid med at Sandnessjøen sykehus har operert et lavt volum tarmkreftpasienter, at sykehuset har vært lite robust og at det ikke er oppnådd ønsket kvalitet i perioden 2016 til 2019. Til sammenligning har det ved sykehuset i Rana blitt operert mer enn dobbelt så mange, og fagekspertisen konkluderer med at forekomsten av avvik her trolig er på linje med et gjennomsnitt av norske sykehus.

Helse Nord jobber med en kreftplan som skal være klar før sommeren. Det er ventet at denne vil si noe om lokalisering av tarmkreftkirurgi, også i Helgelandssykehuset. Trolig vil konklusjonene til Helsetilsynet i tillegg til den eksterne fagrapporten, få betydning for utfallet.

I november 2020 ble det klart at Ida Bukholm, som var den som håndterte kontakten mellom Helgelandssykehuset og Helsetilsynet, hadde sagt opp sin stilling som fagsjef i Helgelandssykehuset. Det oppsto strid rundt dette, men Bukholm og Helgelandssykehuset har nå inngått en sluttavtale. Den tidligere fagsjefen har vært tydelig på at hun ikke ønsket å slutte i Helgelandssykehuset, men uten tillit fra ledelsen var det umulig å fortsette å gjøre jobben hun var satt til.

Professoren i pasientsikkerhet, klarer likevel ikke legge sikkerhteten til pasientene på Helgeland, fra seg.

– Hva ønsker du deg, da?

– Jeg tenker det er viktig at noen sier at «det var feil å reåpne tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset Sandnessjøen i januar i fjor» og samtidig si at «det var riktig av pasientsikkerhetshensyn å stoppe opp», sier Ida Bukholm og legger til:

– Noen ganger kan geografi være viktig, men når vi skal avgjøre hvor og om det skal opereres, må kvaliteten veie tyngst. Pasienter må bli kjent med resultatene som sykehus leverer. Det er det regionale helseforetakets oppgave til enhver tid å sørge for at pasienter får den beste behandlingen det er mulig å gi.

Hun er i alle fall sikker på hva hun mener om gjenåpninga 17. januar 2020.

– En feilbehandling er en for mye hvis den kunne vært unngått. Jeg mener det ikke var riktig å gjenåpne tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Det burde ikke vært gjort før de bekymringsfulle krefttallene i Nasjonalt Kreftregister var undersøkt grundig. Jeg sa det da, jeg har sagt det offentlig siden, og jeg mener det nå, sier Ida Bukholm og fortsetter:

– Å åpne for kirurgi uten å ha en forklaring på årsaken til at 100-dagers dødelighet etter tarmkreftkirurgi var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen i 2016 til 2019, enn for landsgjennomsnittet, kunne gått så mye verre. For vi visste jo ingenting!

Les også

Fagsjef Ida Bukholm (56) har tråkket opp sin egen vei, og vist vei for andre: – Det har kostet mye, men jeg må stå opp imot det jeg opplever som maktmisbruk, urettferdighet, diskriminering og løgner. Sånn er jeg

Dette har skjedd

 • 31. august 2020 blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.