Vi kan ikke aksepterer at styret ikke følger opp fusjonsavtalen som ble inngått ved sammenslåingen om å utvikle og styrke de ulike studiestedene.

Alstahaug Arbeiderparti kommer til å jobbe opp imot Stortinget og våre folk der. Målet er å skape et politisk flertall som får regjeringen gjør om vedtaket til styret i Nord universitet. Det å sørge for desentralisert utdanning av fagfolk til helse og skole er en vesentlig del av samfunnsoppdraget til Nord universitet, og var en klar forutsetning for fusjonen da universitetet ble til. Når styret velger å se bort fra dette må regjeringen gripe inn.

Om vedtaket fra styret i Nord universitet blir stående vil Arbeiderpartiet arbeide for at andre universitet/utdanningsinstitusjoner får muligheten for å drive sykepleierutdanning i Sandnessjøen og lærerutdanning på Nesna. Mulig blir veien å gå via oppløsning av fusjonsavtalen som ligger til grunn for Nord universitet!

Uten disse utdanningsmulighetene på Ytre Helgeland vil det bli enda vanskeligere å rekruttere sykepleiere og lærere. Vi frykter for tilgangen på kompetanse og på sikt bosettingen i vår region.

Alstahaug Arbeiderparti er glade for signalene fra nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran om at Arbeiderpartiet vil komme med et forslag i Stortinget der vi ber regjeringen om å følge opp strukturmeldingen for høyere utdanning med en overordnet plan for høyere utdanning. Der skal det beskrives hvordan de brede profesjonsutdanningene og den praksisnære forskingen skal styrkes for å sikre tilgang til desentralisert utdanning over hele landet.

Alstahaug Arbeiderparti ber ordfører ligge tett på saken sammen med de andre ordførerne for å følge opp gjennom sommeren. Dersom Arbeiderpartiet igjen får ordføreren etter valget, vil dette være en av våre viktigste saker. Vi gir oss ikke!