(Helgelendingen)

De som følger litt ekstra godt med på hva som skjer i Helse-Norge vil ha fått med seg en artikkel i VG fra 19.09 2021 med tittelen «Varslingssvikten», skrevet av journalistene Camilla Fredstad Huuse og Ronny Berg.

Først litt om denne artikkelen:

VG har de siste månedene skrevet om to dødsfall etter feilbehandling ved norske sykehus. Ved en gjennomgang av dokumentasjonen i disse to sakene fant de store ulikheter mellom Helsetilsynets vurdering i sakene - selve varselvurderingen - og pasientenes sykehusjournaler.

Deretter har avisen tatt for seg til sammen 11 varslingssaker til Helsetilsynet i Norge. Dette for å undersøke om det kunne finnes eventuelle fellestrekk mellom disse to sakene og andre saker. Her er sykehusjournaler og andre sykehusdokumenter sammenlignet i hver enkeltsak av disse 11.

Sykehus i Norge er forpliktet til å varsle Helsetilsynet hvis det kan være mistanke om feilbehandling eller andre kritikkverdige forhold ved disse.

Når Helsetilsynet i Norge skal gjøre egne undersøkelser etter å ha mottatt et varsel i en enkeltsak skriver tilsynet først en vurdering av selve varselet som er mottatt. Dette kalles varselvurdering. Helsetilsynets egne videre undersøkelser i enkeltsaken skjer deretter med grunnlag i denne spesifikke varselvurderingen.

Så kan det dessverre forekomme underveis i denne undersøkelsesfasen at informasjon som Helsetilsynet innhenter i sine egne undersøkelser av enkeltsaker kan være feil. Og akkurat her er VGs artikkel en skremmende lesning.

VG kunne gjennom å ha fått fullt tilsyn i disse elleve ulike pasientjournalene fra pasientenes pårørende avdekke at Helsetilsynet i disse sakene hadde gjort varselvurderinger som inneholder mer enn 60 «feil og mangler». Blant dette var også sentrale opplysninger om pasientenes behandling.

Når en leser denne artikkelen kan en sitte igjen med et inntrykk av at Helsetilsynet har gjort amatørmessig saksbehandling og ikke er i stand til å finne ut hva som er fakta og tilfelle.

Så langt denne artikkelen i VG som kan leses her i sin helhet. https://www.vg.no/spesial/2021/sykehusvarsel

Grunnen til at denne artikkelen er omtalt her er i forbindelse med historikken om tarmkreftkirurgien ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, og Helse Nords håndtering av denne saken. Disse saksforholdene er ikke inkludert i det som fremkommer i VGs artikkel.

Artikkelen har siden den ble publisert 19.09.2021 vakt sterke reaksjoner i helgelandsregionen. Blant disse kan det være mennesker og pasienter som har hatt denne historikken spesielt nært seg, på kanskje flere måter.

Helsetilsynet har gjort egne undersøkelser i denne saken som de til nå har publisert i en foreløpig rapport. Den endelige rapporten er ennå ikke kommet. At denne drøyer ut i langdrag virker ikke tillitsvekkende.

Hvordan kan det ta ni måneder å skrive en endelig rapport?

At denne i tillegg skal ut til høring før den offentliggjøres er vanskelig å forstå for mange.

I Rana sitter folk igjen med to spørsmål:

1.) Hva er den EGENTLIGE grunnen til at den endelige rapporten fra Helsetilsynet drøyer ut?

2.) Kan vi ha tillit til at den endelige rapporten som kommer ikke er «redigert» på noen måte eller har vært «pyntet på»?

Tilbakemeldingsfristen for den endelige rapporten er nå gått ut. Partene (de involverte) i saken har fått anledning til å uttale seg. At den endelige rapporten kan bli «justert» den ene eller den andre veien på bakgrunn av tilbakemeldingene er tenkbart.

Spørsmålet til syvende og sist her blir:

Kan vi ha tillit til at den informasjonen som Helsetilsynet har innhentet underveis i sine undersøkelser av tarmkreftkirurgisaken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har vært mest mulig riktig?

Her tas det for gitt at Helsetilsynets tilgjengelige informasjon er fremkommet via de samme kilder som i de andre sakene som er nevnt her; via pasientjournaler og andre sykehusdokumenter.

For et svar på dette må vi bare vente på den endelige rapporten.

Jeg si følgende her:

Her må det følges nøye med. Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har en historikk i denne saken spesifikt med dette med rapporter og rapportering som for denne potensielle pasienten ikke inngir tillit. Både med skriving av en «rapport» som ingen vil vedkjenne seg å ha skrevet og en mangelfull rapportering av avvik og dødsfall etter feilbehandling. Dette siste er grundig dokumentert i Helsetilsynets foreløpige rapport.

Og disse saksforholdene gjør at jeg ikke vil la meg bli behandlet ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen under noen omstendigheter. Som er vedtatt å skulle være et hovedsykehus i Nye Helgelandssykehuset.

I dette leserinnlegget snakker jeg for meg selv. Og jeg avslutter med disse ordene fra en innbygger i Rana: «Jeg håper at Helsetilsynet tør å sette ord på galskapen».

Ståle Paulsen, Mo i Rana