Jeg viser til mottatt brev som også er sendt i kopi til KPMG. Som kjent arbeider KPMG nå med delrapport 2 i varslingssakene. Denne vil ta utgangspunkt i konklusjonene i delrapport 1 og besvare et eget mandatpunkt fastsatt av styret og som du er kjent med. Dette arbeidet omfatter deres punkt tre i brevet.

De to første punktene det vises til gjelder KPMGs rapport del 1. Punkt tre gjelder spørsmålet om Monsens varsel var å anse som forsvarlig. Punktene henger sammen og er relevante for KPMGs rapport. Jeg har fått bekreftet av KPMG at de vil vurdere synpunktene som er fremsatt i forbindelse arbeidet med rapport del 2.

Arbeidsgiver har helt fra mottak av 1. varsel lagt stor vekt på konfidensialitet, habilitet og kontradiksjon. I de avrapporteringene KPMG har gitt til styret har kontradiksjon vært sentralt. Arbeidsgivers forståelse av kontradiksjon følger Arbeidstilsynets retningslinjer for varslinger. Kontradiksjon innebærer at den som beskyldes for et kritikkverdig forhold, skal få anledning til å komme med sin versjon av saken. Etter personvernlovgivningen har den det er varslet om, rett til å gi sin versjon av det kritikkverdige forholdet. Vi er informert om at dette er gjort gjennom flere intervju av de involverte partene, samt at faktadelen av rapporten har vært sendt til varslerne og de påvarslede, før KPMG har gjort sine vurderinger.

Når det gjelder punkt 4, er dette noe vi må komme tilbake til senere.

Etter at KPMG har levert sin rapport i januar, vil styret behandle rapport nr. 2 og konkludere. Arbeidsgiver vil da vurdere hvem som skal og bør ha tilbakemelding om at saken er behandlet og avsluttet. Styret vil sannsynligvis be administrasjonen gjennomføre tiltak for å håndtere utfordringene som de fire varslingssakene har medført. Ett slikt tiltak vil trolig være dialogmøter med varslerne og andre berørte. Dette vil naturlig inkludere et møte med deg og din klient der vi gjerne vil lytte til Monsens synspunkter. Jeg må få komme tilbake til dette etter styrets behandling, som foreløpig er satt til 22. januar 2020.