(Helgelendingen)

Kjære Hanne! Det var med stor interesse og glede jeg leste ditt innlegg i Helgelendingen 18. september. Det er godt å se at du argumenterer sterkt for at vedtaket om å legge ned Campus Nesna og sykepleierutdanninga i Sandnessjøen er «helt uforståelig, og at bakgrunnsmaterialet til dette vedtaket både er tynt og mangelfullt.» Og du oppsummerer slik: «Skal et styre fatte ett slikt inngripende vedtak må forarbeider og rapporter være korrekte, og etterprøvbare. Det virker ikke som om det er det i nevnte styresak.»

Her er vi ved et kjernepunkt i saken, nemlig den massive kritikken som har kommet fra et samlet Helgeland og Nordland om den mangelfulle saksutredningen i nevnte sak. Jeg tror flere av dem som var med på å vedta den lovendringen som gjorde det mulig for Nord universitet å legge ned Campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen, ikke trodde det var mulig at en akademisk institusjon skulle kunne levere en så slett saksbehandling og regne med at det ville bli godtatt av allmennheten så vel som oppdragsgiverne i storting og regjering. I Universitets- og høyskoleloven er det understreket at den faglige friheten er gitt under ansvar og dette ansvaret skal forvaltes og utøves «i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige, kunstfaglige, pedagogiske og etiske prinsipper.”(§ 1-5) Når Nord universitet lar tilfeldige konsulentbyrå stå for utredningsarbeidet, er det grunn til å spørre om ansvaret er godt nok forvaltet. Eller som du sier i ditt innlegg: «Men som jeg har sagt flere ganger før; så lenge de får det meste av sine inntekter fra det offentlige er det helt på sin plass at vi stiller spørsmål rundt det de driver med når vi rett og slett ikke skjønner de vurderingene styret gjør.»

Hva skal vi så gjøre? Det foreligger nå et Dokument 8-forslag som så langt har fått støtte fra SV, SP og AP. Men det mangler tre representantstemmer til for at det skal bli flertall i Stortinget for forslaget. Det sentrale er punkt en i forslaget som lyder: «Stortinget ber regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord universitet.» Det skal være høring på Stortinget den 30. september om dette forslaget, og jeg er helt enig med deg når du sier: «Jeg tror mye avhenger av hva som blir sagt og gjort i høringen. Jeg håper inderlig at Nord universitet er sitt ansvar bevisst og møter til høringen for å gi svar på alle ubesvarte spørsmål. (…) Resultatet av denne høringen vil bestemme veien videre. Målet må være å få alt på plass slik at studenter kan søke seg til Nesna og Sandnessjøen i 2020. La Nesna leve!»

Vi må altså sikre at Nord universitet blir pålagt å stanse nedbyggingen av Campus Nesna og fagmiljøet i Sandnessjøen slik at det kan bli tatt opp studenter i 2020 mens de utredningene som det blir bedt om i punkt to og tre blir gjennomført. Dersom ikke den videre nedbyggingen av Campus Nesna blir stoppet, så vil fagmiljøet på Nesna smuldre opp og forsvinne. Nå må vi unngå splitt og hersk, som du sier og så må alle de politiske partiene i Nordland samle seg og gi et entydig signal til den sentrale partiledelsen i sine respektive partier om at vi finner oss ikke i Nord universitet sin endring av studiestedsstruktur uten at det har vært en skikkelig utredning om hva som er konsekvensene for Helgeland.

Jeg mener at dette er ikke å undergrave den jobben som Stortinget gjør. Tvert imot! Ved å sette foten ned i denne saken kan Stortinget signalisere at de forventer at universitetssektoren tar sin frihet og ansvar på alvor og sikrer et skikkelig utredningsarbeid i forkant av slike omfattende avgjørelser. Hvis ikke det skjer, må vi kreve at loven blir endret slik at slike overtramp ikke kan skje igjen. Men en slik lovendring vil ta tid og det er derfor tvingende nødvendig at noe blir gjort i høst slik at studenter kan søke seg til Nesna og Sandnessjøen i 2020, slik du argumenterer for.

Med vennlig hilsen

Marius Meisfjord Jøsevold

Gruppeleder Nordland SV