Vi viser til Rødt sitt innlegg i Helgelands Blad 26. mai 2023.

Rødt utfordret historikken rundt sykehjem i Alstahaug kommune. Høsten 2019 var et ferdig prospekt for nytt sykehjem klart, som også inneholdt daghjem for demente. I rådmannens forslag til budsjett samme høst lå nytt sykehjem inne, noe Arbeiderpartiet støttet. I stedet for å støtte rådmannens forslag, så valgte Rødt aktivt å gå inn og stoppe realisering av nytt sykehjem. Vedtaket ble fattet uten at det ble lagt fram en plan B for løsning av det voksende problemet med manglende sykehjemsplasser. Nå, nesten 4 år etter, så finnes det fortsatt ikke en Plan B. Prospektet slik det forelå i 2019, kan heller ikke benyttes, uten nødvendig omarbeiding.

Når det gjelder tomt for nytt sykehjem, har posisjonen hatt hele perioden til å kunne sette tomtevalg på dagsorden. Her kom nok kampen om sykehus i veien, og dere har per nå ikke kommet med et eneste forslag på tomteløsning etter at Karlsenmarka ble valgt som et av flere tomtealternativ til nytt sykehus. Arbeiderpartiet har etterlyst alternative tomteplaner uten å bli hørt. Vi ønsker naturligvis å bidra for å finne gode løsninger.

Å hevde at ikke noe skjedde under Arbeiderpartiet sin tid ved roret blir feil. Et sykehjem tar tid å realisere, 3–5 år. Høsten 2019, etter år med planlegging, hadde kommunestyret et godt forberedt sykehjemsprospekt på bordet. Prospektet var drevet fram med Arbeiderpartiet i posisjon. Inntil da også med støtte fra Rødt. Det kreves flertallsvedtak for å få realisert nytt sykehjem. Dette flertall har ikke vært mulig for Arbeiderpartiet å få på plass. I 4 år har Rødt sittet med ansvar. Partiet kunne dermed bidratt til et flertall, da bla. med støtte fra Ap/SV, men det har de valgt å ikke gjøre.

I valgkampen 2019 frontet sågar Rødt bygging av nytt sykehjem, og lovet sine velgere å sette fart på sykehjemsutbyggingen – dette ifølge eget partiprogram. I stedet for å sette fart, satte dere på håndbrekket. Dere kom i posisjon, og valgte altså å gå imot egne løfter. Arbeiderpartiet har i budsjettperioden i sine budsjettforslag prioritert bygging og drift av nytt sykehjem. Rødt har stemt imot våre budsjettforslag, uten å legge inn sykehjem i egne budsjettforslag

Når proppen i omsorgstrappen er øverst, altså behovet for heldøgns omsorgsplasser, så må vi som politikere prioritere deretter. Alstahaug Arbeiderparti valgte med denne begrunnelse, i motsetning til Rødt, å prioritere bygging og drift av nytt sykehjem foran omsorgsboliger på Prestegårdsjordet. Omsorgsboliger på Prestegårdsjordet blir naturligvis ikke gratis for kommunen. For oss handler det om at Alstahaug, med en presset kommuneøkonomi, må prioritere. Samtidig er det viktig for befolkningen å vite at dyktige ansatte hver dag gjør sitt beste for å levere forsvarlige tjenester innenfor dette området, slik at mennesker som har ekstra behov for omsorg og pleie får hjelp.

Et sentralt poeng er at jo lengre tid som går, jo mer inngripende driftsmessige grep må tas for å finne rom til realisering og drift av nytt sykehjem. Å frigjøre midler til investeringer på ca. 300–400 millioner, kommer til å bli meget krevende. Rødt har et stort medansvar når vedtatt budsjett for 2023 legger opp til driftsunderskudd på ca. 3. millioner kroner per måned. Videre ble hele disposisjonsfondet i desembermøtet 2022 planlagt brukt de neste 4 årene. Dette skjer uten samtidig å legge til rette for framtidig realisering og drift av nytt sykehjem. Alstahaug Arbeiderparti stemte mot vedtatt budsjett og økonomiplan. Kommunal drift må endres. Alstahaug kommune kan ikke fortsette å bruke mer penger enn det vi får i inntekter. Vi kan heller ikke spare oss ut av problemene vi har. Ved å investere i nytt sykehjem, vil vi på sikt oppnå en mer effektiv og mindre kostnadskrevende eldreomsorg.

Politikk handler som alle vet om prioriteringer. Spørsmålet er hvordan vi velger å bruke kommunale midler til fellesskapets beste. For å komme i mål med realisering av nytt sykehjem må det tverrpolitisk samarbeid til. I dette arbeid vil Arbeiderpartiet være en pådriver, forhåpentligvis også sammen med Rødt.

Ole-Gerhard Rinø, Ordførerkandidat

Anne Britt Breivik, Varaordførerkandidat

Alstahaug Arbeiderparti