Det som er uakseptabelt, er at du som øverste ansvarlig for pasientsikkerhet fortsatt ikke vil ta innover deg at noen av dine ansatte og øverste ledernivå bevisst har holdt unaturlige dødsfall skjult når det er lovpålagt å melde fra om dette.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke vil innrømme at denne hemmeligholdelsen kan ha kostet noen pasienter livet.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville gjøre noe med kreftkirurgien i Sandnessjøen i desember 2019 der frykten for at det ville opprøre Sandnessjøen og Helse Nord var større enn viljen til å sette pasientsikkerheten først.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville sende kreftkirurgisaken til Helsetilsynet selv når første eksterne rapport forelå. Til tross for mye mas fra min side.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville sende den første rapporten til Sandnessjøen miljøet fordi, slik du selv uttrykte det «-det kan føre til mye spetakkel og det er allerede varsel på meg og flere andre sendt fra Sandnessjøen».

Det som er uakseptabelt, er at du unnlot å gjøre det som er riktig pasientbehandling og ledelsesansvar da du lot deg presse av miljøet ved sykehuset i Sandnessjøen ved at de sendte varsler.

Det som er uakseptabelt, er at du godtok at varsel brukes som pressmiddel og som trussel slik at det ikke gripes inn når alvorlig pasientavvik er avdekket.

Det som er uakseptabelt, er at du lot enhetsdirektøren sende et dokument der det ble harselert over pasientdødsfall uten at du grep inn.

Det som er uakseptabelt, er at da jeg ba deg om å gripe inn i gynekologisk virksomhet ved Sandnessjøen på grunn av at GTT tallene hadde avslørt alvorlige avvik, spesielt hos en gynekolog, ville du ikke engang ringe til enhetsdirektøren på grunn av redsel for opprør ved Sandnessjøen miljøet.

Du ba meg i stedet undersøke operasjonsprogrammet, noe jeg ikke hadde lov til eller ville gjøre.

Det som er uakseptabelt, er at du ikke ville gjennomføre undersøkelser av all gastrokirurgisk virksomhet og gynekologisk virksomhet og traumer ved Sandnessjøen på tross av flere avvik.

Det som er uakseptabelt, er at du hele tiden har brukt frasen «personalsak» for å unngå å kommentere noe.

Om du ser på mine ytringer som uakseptable, det får jeg leve med, og det er fordi jeg ennå ikke noe sted verken har sagt eller skrevet noe jeg ikke har belegg for og som er offentlig kjent informasjon. Hvis det å få sannheten fram til beste for pasientene er uakseptabelt så har du din fulle rett til å mene det, men spørsmålet er om du syns at din handlemåte når det gjelder pasienter og deres sikkerhet er akseptabelt.

Jeg har til nå ikke kommentert noe i forhold til deg eller resten av foretaksledelsen, men når jeg leser dine utsagn gjengitt i media mener jeg at det er på sin plass at jeg får mulighet for å korrigere dette.

Ida Bukholm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsvar fra Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset

Innlegg på sosiale medier eller angrep i form av leserinnlegg fra tidligere ansatte ønsker vi ikke å kommentere, det får stå for deres egen regning. Det er ikke slik vi i sykehuset jobber med kvalitet for pasientene.

Moderne kvalitetsarbeid løfter tillit og trygghet og gode systemer for systematisk kvalitetsarbeid. Å diskutere og kritisere eller ta opp enkeltsaker som har skjedd tilbake i tid gjentatte ganger i media har ingen plass i dette arbeidet.

Helgelandssykehuset jobber hver dag for å forbedre kvaliteten i de helsetjenestene vi leverer til våre pasienter. Det er trygt å være pasient i Helgelandssykehuset.

I vårt kvalitetsarbeid tar vi konsekvensene av egne resultater. Vi bruker negative og positive funn inn i en kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene. Vi har nylig hatt et grundig tilsyn og får gode skussmål fra tilsynet for det arbeidet som er gjort.