(Helgelendingen)

Norges Bank trosser den betydelige usikkerheten rundt omikron og forsterket smittevern. Styringsrenta økes med 0,25 prosentpoeng og skal videre opp på nyåret.

Styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent. Beslutningen var enstemmig.

Tilstanden til norsk økonomi er solid – vi har vært i en lang periode med sterk vekst, arbeidsmarkedet er tilnærmet normalisert og kapasitetsutnyttelsen anslås å være over normalnivå. Det trekker renta oppover, som signalisert tidligere.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renta mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I drøftingen av risikobildet var sentralbankens rentekomité opptatt av hvordan pandemien og behovet for smitteverntiltak vil påvirke økonomien fremover. Blir det behov for flere eller mer varige tiltak som bremser den økonomiske aktiviteten utover våren neste år, kan den videre renteoppgangen bli skjøvet ut i tid, understreker rentekomiteen.

Stor usikkerhet

Styringsrenta har ligget på 0,25 prosent siden rentemøtet i september, og Norges Bank hadde signalisert at den mest sannsynlig skulle videre opp et hakk nå i desember.

Prognosen for styringsrenta er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renta øker gradvis de neste årene, understreker banken. Det tilsier per nå at vi har tre renteøkninger i vente neste år.

– Sannsynligvis hever vi styringsrenten videre i løpet av de neste årene, slik at den gradvis kommer tilbake omtrent dit den var før pandemien. Vi anslår at boliglånsrenten, som nå er omkring 2 prosent, vil øke til litt over 3 prosent i løpet av de neste tre årene, skriver sentralbanken.

Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst, men den underliggende inflasjonen er lavere enn inflasjonsmålet. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Kan sette opp farten

I forkant av rentemøtet var det imidlertid bred enighet blant makroøkonomer at banken ville velge å være forsiktig i denne omgang under de rådende omstendighetene. Det er høyst usikkert hvor hardt omikronvarianten og forsterkede smitteverntiltak vil ramme den norske økonomien.

Men den solide oppgangen i norsk økonomi veier tyngre. Smitteøkningen og omfattende smitteverntiltak ventes å dempe aktiviteten den nærmeste tiden. Når smitten etter hvert avtar og tiltakene lettes på, vil den økonomiske oppgangen trolig fortsette, skriver banken i sin oppsummering.

Komiteen var også opptatt av at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan gi høyere lønns- og prisvekst her hjemme enn anslått. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renta bli satt raskere opp.

Med en gradvis normalisering av renten tror vi at prisveksten vil bli omtrent 2 prosent de neste årene. Etter en midlertidig oppbremsing i økonomien, ser vi for oss at arbeidsledigheten faller igjen og at den forblir lav i årene som kommer, heter det.