Gå til sidens hovedinnhold

«Omstillingen vi nå er inne i skaper stor usikkerhet blant dem som er berørt av dette»

Vi ser med bekymring på de konsekvensene vedtatt budsjett for 2021 har påført både ansatte og brukere av Leirfjord kommunes tjenester.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Omstillingen vi nå er inne i skaper stor usikkerhet blant dem som er berørt av dette. Mange ansatte i kommunen blir påvirket av endringene, på ulike måter. Dette igjen tærer både på arbeidsmiljøet og motivasjonen til de ansatte.

Ved Leirfjord barne- og ungdomsskole er det tatt bort 1. årsverk miljøterapeut og 0,5 årsverk kantine. Miljøterapeuten hadde spesifikke arbeidsoppgaver knyttet opp til elever med særskilte behov. Behovet for tilrettelegging og spesialpedagogisk hjelp, samt utfordringer med atferd og sosialkompetanse har hatt en økning de siste årene. Dessverre er det slik at tildeling av ressurser ikke har fulgt den samme utviklingen. Nå ser vi det kuttes i de ressursene de allerede har, samtidig som den samme jobben skal gjøres.

Det er også vedtatt å kutte stillingen som frivillighetskoordinator. Denne stillingen er pr. i dag 0,5 årsverk. Frivillighetskoordinatoren er en viktig nøkkel i samarbeidet mellom ansatte og frivillige i kommunen. Frivillige skal rekrutteres, organiseres og følges opp. Dette arbeidet trenger å bli ledet på en god måte. For kort tid siden fikk Leirfjord også BUA, som en underavdeling under BUA Alstahaug.

Dette samarbeidet kom i gang gjennom arbeidet til frivillighetskoordinator, som også påtok seg ansvar for drift av BUA. BUA er en nasjonal organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter. Her kan alle lån det utstyret de trenger gratis. BUA er med på å jevne ut forskjeller. Alle kan låne topp moderne utstyr uten at det koster noe. BUA har vært veldig positivt for innbyggere i kommunen. Hvem tenker politikerne i Leirfjord skal ivareta dette samarbeidet videre?

Ledelse pleie og omsorg er vedtatt redusert fra 3 årsverk til 2 årsverk og samtidig splittes i to virksomheter. Leirfjord kommune bruker i utgangspunktet lite ressurser på ledelse pleie og omsorg sammenlignet med tilsvarende kommuner. Vedtatte reduksjon medfører at vi går tilbake til organisering av tjenestene slik det var for 10–12 år siden. Tjenestene hadde da 1 årsverk merkantil på deling i motsetning til nå hvor det er kun ½ årsverk merkantil.

Vi ser ikke positivt på den økte arbeidsbelastningen dette vil innebære for gjenværende 2 ledere, som blir sittende med ansvaret for oppgaver som i dag løses av tre personer.

De fleste arbeidsoppgavene må videreføres i ny organisering, og det er stor sannsynlighet for at andre ansatte i virksomheten tilføres oppgaver av administrativ art. Det vil igjen medføre redusert ressurs til direkte tjenesteyting. Det er særdeles viktig å ha ledere som legger til rette for at øvrige ansatte kan utføre sin jobb på best mulig måte.

Det vil si at arbeidet med personal, turnus, fag/kvalitet, hms, tjenestetildeling osv. ikke kan legges til side eller jobbes mindre med. Dette vil igjen forplante seg ned i organisasjonen. Kvaliteten på tjenesten kan lett bli dårligere dersom ansatte opplever en arbeidssituasjon med mindre oppfølging på nevnte oppgaver.

Nedbemanning skjer også på servicetorget og 5 årsverk reduseres til fire. Det vil straks få synlige konsekvenser for innbyggerne i og med at telefontid og åpningstid reduseres. Arbeidsmengde for gjenværende ansatte økes da de fleste oppgaver også her må videreføres.

Utedrift teknikk og eiendom reduseres også med 1 årsverk. Også her videreføres de fleste oppgaver med 20 % mindre ressurs. Dette vil medføre stram prioritering på oppgaver innen vei, vann og bygg. Oppgaver som i dag løses rask vil i fremtiden måtte beregne ventetid for å løse.

Konsekvensene blir lengre responstid på innmeldte saker fra kommunale bygg og eiendommer, snørydding vil ikke være gjort til kl. 08.00, ved f.eks. brudd på vannledning vil det ikke være bemanning nok til øvrige gjøremål, etterslep på vedlikehold av kommunale bygg, vaktordningen blir vanskelig å løse med færre ansatte. Utover drift av basseng, vannverk og vei, vil mye måtte bli satt ut på anbud. Dette koster penger.

Vi tenker at dette er en dårlig personalpolitikk. Å organisere kommunen slik at noen ansatte blir sittende igjen med ansvar for de samme arbeidsoppgavene som tidligere, men nå fordelt på færre personer, er ikke forsvarlig. Dette er heller ikke forenelig med politikernes plan om nedgang i sykefravær.

Kommentarer til denne saken