Gå til sidens hovedinnhold

Posisjonen svarer Leirfjord Ap: - Ærlighet varer fortsatt lengst

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et innlegg i media den 03.02.2021 markedsfører Leirfjord Arbeiderparti på nytt sitt forslag om nedleggelse av oppvekstsentrene i Ulvangen og på Tverlandet.

For å balansere budsjettet «og samtidig sette av penger til fond har vi ikke funnet andre løsninger», skriver Ronny Amundsen.

Så langt virker ytringen ærlig nok.

Samtidig uttrykker han at de ikke har noen tro på en del av de tiltak som er vedtatt i budsjettet for 2021. Det siste forbauser oss for så vidt ikke, i og med at dette ikke er tiltak som Ap selv har kommet med.

Ap har ikke tro på noe som andre har foreslått, men tillegger forslagsstillerne motiver som passer Aps kritikk. Dette er ikke ærlig politikk.

Felles legekontor forutsetter ikke samlokalisering, slik Amundsen påstår. Betingelsen for et slikt samarbeid er at vi fortsatt skal ha legekontor i Leirfjord. Dette ble besvart i kommunestyret den 16.12.2020 da budsjettet ble vedtatt.

Liknende samarbeid hvor ledelse sitter i en kommune og det er etablert satellitter i andre kommuner er barnevernet og økonomisamarbeidet.

Det er også feil når Ap påstår at vi legger en sterk befolkningsvekst til grunn i budsjettet. Vi bygger vårt budsjettanslag på samme demografiske utvikling som lå i rådmannens forslag, altså en svak stigning i årene framover. I tillegg legger vi inn noe tilflytting som følge av at vi ønsker å synliggjøre mulighetene nye innbyggere har i vår attraktive kommune.

I motsetning til Ap legger vi til grunn at det går an å påvirke tilflyttingen til kommunen. Spesielt nå når vi er på vei inn i en periode med økende aktivitet rundt et nytt sykehus og etter hvert bygging av det samme i enten Leirfjord eller Alstahaug. Vi mener at uansett hvor sykehuset blir plassert, bør Leirfjord kommune se sin besøkelsestid og tilby tomter til kommende sykehusansatte. Derfor vil vi starte et bolystprosjekt som de kommende årene skal gi tilbud til mennesker som ønsker å bosette seg i kommunen. Vi tillater oss å tro at dette kan gi noe tilflytting, men ikke «sterk befolkningsvekst».

Vi ser ingen initiativ fra Ap verken nå eller i budsjettdebatten omkring disse muligheter. Det gleder oss at rådmannen allerede til formannskapets møte den 10.02. fremmer sak om å oppnevne en tverrpolitisk gruppe til å lede bolystprosjektet.

For oss er tiltak for å redusere sykefraværet ikke bare et tiltak for å spare penger. Vi tror at alle arbeidstakere har et ubetinget ønske om å være på arbeid og skape godt arbeidsmiljø. Dette prøver vi gjennom det vedtatte tiltaket å bidra til. Vi ønsker gjennom en kartlegging av arbeidsmiljøet å finne ut hvor det bør settes inn tiltak for å bedre den enkeltes arbeidssituasjon. En slik kartlegging ønsker vi skal skje ved hjelp av bedriftshelsetjenesten, slik at den enkelte ansatte kan stole på at konkrete opplysninger blir anonymisert overfor overordnede.

Rent økonomisk er forslaget basert på det faktum at det for 2019 er registrert benyttet ca. kr 3,9 mill. i vikarer for sykemeldte. I tillegg er kostnader for sykemeldte skjult i posten «overtid». Hvor det er vanskelig å skaffe vikar på kort tid, er det ofte andre som må gå overtid i stedet for å leie inn vikar. Dette kan tyde på at samlet bruk av vikarer og overtid, samt øvrige kostnader ved sykefravær, utgjør minimum kr 6 mill. i 2019. Da blir en innsparing på kr. 1 mill. i 2021 i samlet sykefravær ikke særlig offensivt.

Eller for å si det på en enklere måte: Vi har ca. 9,5 % samlet sykefravær i kommunen. Dette betyr at ca. 21 årsverk er fraværende til enhver tid. Dette er vi forpliktet til å gjøre noe med. Og redusert sykefravær medfører mer utført arbeid og sparte utgifter.

LBU har vært et gjennomgående diskusjonstema over lang tid. Siste totalberegning av kostnadene ved den tiltenkte ombyggingen var kr. 58.000.000, beregnet i 2019. Prosjektet har aldri vært fullfinansiert i kommunens budsjetter.

I 2020 ba administrasjonen om å få komme med noen nye tanker/planer om løsning av ombyggingen av bl.a. LBU. Dette ble effektivt stanset av Ap.

Gjennom siste budsjettvedtak er det åpnet for å vurdere en annen løsning ved LBU, som hittil ser ut til å bli rimeligere for kommunen, men som fullt ut kan løse oppgaven. Hva er så feil med det?

Når det gjelder voksenopplæringa, har det vært en del usikkerhet omkring den. Dette skyldes i hovedsak at det har vært gitt direkte misvisende opplysninger om hva som kunne spares ved å kjøpe tjenesten i Alstahaug.

Bakenforliggende faktum er at Rødt hadde et møte med SV for å sette seg grundig inn i saken om voksenopplæringa, basert på kompetansen som flere i SV har rundt denne. Det resulterte i en klar forståelse av at administrasjonen sitt forslag sammenliknet to helt forskjellige tilbud, hvor Leirfjord sitt tilbud inneholdt langt flere undervisningstimer enn lovpålagt. Denne kunnskapen tok Rødt med seg videre inn i budsjettforhandlingene med Sp og FrP. Det faktum at voksenopplæringa kan skaleres ned til samme nivå som Sandnessjøen prismessig uten å flytte tilbudet, kom altså fram etter vedtaket. Vedtaket ble altså fattet på manglende faktagrunnlag. Ergo er det faktisk SV som skal ha honnør for sitt opplysningsarbeid, som igjen kulminerte i verbalforslaget om voksenopplæringa i budsjettet og dermed ny behandling.

Vi har bedt om ytterligere opplysninger for å kunne ta stilling til hva vi skal bestemme oss for. Slike opplysninger foreligger ennå ikke, men vi er forberedte på å fatte vedtak i saken straks de foreligger.

De tiltak det er redegjort for ovenfor har flertallet i kommunestyret tro på. Vi respekterer at Ap er uenige i noen av tiltakene. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at de ikke lar seg gjennomføre.

Vi tror dette er tiltak som aktivt vil bidra til å utvikle kommunen positivt framover. Det har vært viktig for oss å bevare oppvekstsentrene og vi konstaterer at mange er enige med oss. Etter at det nå foreligger svar på kommunens spørreundersøkelse i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen, ser vi at det er høy trivselsfaktor i kommunen, få ønsker å flytte og mange ser på oppvekstsentrene som verdifulle tilbud i kommunen.

Kommunestyregruppene for Fremskrittspartiet, Rødt og Senterpartiet

"Leirfjord Arbeiderparti ønsker en ærlig politikk"

Kommentarer til denne saken