Rana og styreverv i Helgeland Museum

Av
DEL

Leserbrev  (Helgelendingen)

I Rana Blad 7. juni ble valget av nytt medlem til styret for Helgeland Museum omtalt som nyhetssak og dagen etter på lederplass. Bakgrunnen var at styremedlemmet fra Rana ikke ble gjenvalgt på museets rådsmøte 14. mai. Det mener redaktør Marit Ulriksen er meget kritikkverdig. Som leder for valgkomiteen finner jeg det rimelig å besvare kritikken.

Rådet for stiftelsen Helgeland Museum består av ett medlem fra hver av de 18 kommunene som er med i museet. Kommunene betaler et tilskudd til driften basert på innbyggertall. I tillegg til dette kommer tilskudd fra staten og fylket. Fire av styrets seks medlemmer velges av museumsrådet, ved at det velges to nye medlemmer annethvert år.

Vedtektene krever ingen geografisk tilhørighet for styremedlemmer. Derimot stilles det krav til kvalifikasjoner. Styret skal samlet sett ha kompetanse innen økonomi, formidling, historisk dokumentasjon og forskning i tillegg til innsikt i det sosiale, kulturelle og politiske liv på Helgeland. Det gjelder altså å ta i bruk den kompetansen som finnes på hele Helgeland, og supplere med personer utenfor Helgeland når det er ønskelig med kompetanse utenfra.

På rådsmøte den 14. mai var det valg av nye medlemmer til styret. Et flertall i valgkomiteen foreslo et nytt styremedlem fra Træna, som alternativ til gjenvalg av styremedlemmet fra Rana. Begrunnelsen var at Rana - som den eneste av de 18 kommunene – hadde hatt medlem i styret for Helgeland Museum i sammenhengende 17 år siden det første styrevalget ble foretatt i 2003. 5 av de 18 kommunene på Helgeland, deriblant Træna, har aldri hatt medlemmer i styret. En meget godt kvalifisert kandidat bor på Træna, og vedkommende ble foreslått som styremedlem av valgkomiteens flertall, og valgt på rådsmøtet 14 .mai.

I nyhetsoppslaget i Rana Blad 7. juni påpekes det at det ikke er noen fra Rana som sitter i styret for Helgeland Museum nå, «til tross for at Rana er største eier og bidragsyter, med mer enn en million mer i tilskudd enn neste kommune på lista». Som leder for valgkomiteen ble jeg bedt om en kommentar, og sa blant annet at man ikke kan kjøpe seg styreplass i Helgeland Museum. Det førte til omtale på lederplass 8. juni der redaktør Marit Ulriksen beskriver min uttalelse som «rett og slett uverdig». Men hun gjentar penge-argumentet og påpeker at Rana i fjor bidro med drøye 2,3 millioner til Helgeland Museum. «At største eier både kan og bør ha en viss innflytelse over avgjørelser som tas på styrenivå er helt vanlig praksis», skriver redaktøren. Helgeland Museum er ikke et aksjeselskap, men en stiftelse og redaktørens resonnement er derfor ikke relevant. Som kjent er en stiftelse en selveiende institusjon, der verken Rana eller andre kommuner har noe eierskap. Når Rana Blad likevel bruker penger som begrunnelse for styreplass, er «kjøp av styreplass» ikke en helt urimelig beskrivelse, sagt i få ord.

Skal man følge Rana Blads resonnement om direkte sammenheng mellom styremedlemmer og økonomiske tilskudd til Helgeland Museum, må de fire styremedlemmene velges fra Rana, Vefsn, Brønnøy og Alstahaug, ettersom disse fire kommunene har høyest folketall og følgelig bidrar mest økonomisk. De andre 14 kommunene på Helgeland vil aldri få plass ved styrebordet. Det er et prinsipp som det ikke finnes noen støtte for i vedtektene for Helgeland Museum, og som selvfølgelig ikke kan legges til grunn. Styremedlemmer skal rekrutteres fra hele Helgeland basert på de nevnte kvalifikasjoner.

Et annet viktig poeng er at valgkomiteen ikke skal utpeke eller utnevne styremedlemmer, men kun foreslå kandidater. Også medlemmene i museumsrådet kan foreslå kandidater. Valgkomiteens innstilling var kjent på forhånd, men det kom ingen motforslag fra noen av rådets medlemmer på møtet. Dermed ble flertallsinnstillingen fra valgkomiteen vedtatt. Også Rana stemte for.

Det er min bestemte oppfatning at Helgeland Museum har et meget kompetent styre, som vil ta gode beslutninger og forvalte museets ressurser på beste måte, også for Rana.


Rana uten representant i museumsstyret - vefsning i valgkomiteen: – Det går ikke an å kjøpe seg en styreplass

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken