(Helgelendingen)

Sykehusdebatten på Helgeland viser ingen tegn til å avta. Soleklare vedtak i styret i HSYK, Helse Nord og Helse og omsorgsdepartement endte opp med at administrasjonens løsning IKKE ble valgt. Dvs, det er ikke lenger Rana sykehus som skal være Hovedsykehus på Helgeland. Den valgte strukturen vektla at det fremdeles skal være et vedvarende spesialisthelsetilbud for innbyggere på Helgeland som ikke bor bynært Mo i Rana. Dette har skapt store og vedvarende protester fra industrihovedstaden. I vedtaket står det at Rana sykehus skal bestå og videreutvikles. Hva bunner protestene så i? Manglende kreftkirurgi fremstilles som en ytterst stor fare for et sykehus som er vedtatt og fremdeles skulle betjene det samme opptaksområde som i dag. I tillegg fins psykisk helse og rus, ortopedi, akuttmedisin, fødeavdeling, generell kirurgi og anestesi i vakt.

Realiteten er at sykehuset på Selfors er det eneste som pr i dag med sikkerhet kan sies å vedvare på Helgeland.
Det er det som er det vakre med det gjeldende vedtaket. Også regionene utenom Rana sentrum skal ha tilgang på spesialisthelsetjenester nå og i fremtiden med akseptabel reisetid både for akutt syke og fødende. Med en reell sjanse til å faktisk komme frem til sykehuset vinterstid.

Tross dette forsøkes det å mane frem et bilde av at dette er en dårlig løsning også for de som ikke bor på Mo. Sykehuset i Sandnessjøen er visstnok inkompetent i de fleste ledd. Mangler evne til rekruttering. Har ukultur i veggene. Det er de ansatte det er noe feil med. Eksemplene fra media er mange, men har alle det fellestrekk at de snakker ned sykehusansatte i de øvrige byene, og har ingen vyer om hvilket potensiale som ligger i den nye løsningen.

Mange funksjoner er allerede bestemt lagt til hovedsykehuset. Deriblant urologi. Det er derfor utenkelig at tarmkreftkirurgi skal legges til en enhet der det ikke er urolog, for i nye nasjonale retningslinjer skal det være tverrfaglighet med gastrokirurg og urolog.
Selvsagt må en passe på å ikke nevne dette i de oversaklige innleggene fra sykehusaksjonistene i diverse utgaver.

Sannheten er at det er meget godt mulig å få til et topp moderne og godt faglig tilbud også utenom en by. Vi som betegnes som «bygd» og «øyboere» er i realiteten en felles region som langt overstiger folketallet i Rana. Derfor er det både medisinsk og etisk riktig å ferdigstille vedtatt spesialisttjenestestruktur.

Denne strukturen setter ikke sykehuset i Rana i fare på noen måte gitt de fagtunge funksjoner som fins der allerede.

Det må derfor bli slutt på dette ensidige forsøket på å rasere et så viktig vedtak. Det lyktes i 1997, befolkningen vil ALDRI godta en ny omgjøring av dette vedtaket.

JA til kreftkirurgi lagt til hovedsykehuset.
JA til et hovedsykehus med reelt innhold som sikrer varige tilbud og forutsigbarhet for befolkningen også utenom Rana.
JA til sykehuset på Selfors, som allerede er sikret disse viktige forutsetningene.
NEI til gubbe-geriljaen i media, som ensidig rakker ned og ned og ned.