Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringens useriøse flyplassprosjekt i Rana

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Helgelendingen)

Åpent brev til statsminister Erna Solberg

Statsministeren skal delta på en digital næringslivslunch med Ranaregionen Næringsforening den 2. juni. Arrangørens hensikt er etter all sannsynlighet å avkreve landets statsminister nye forpliktende valgløfter om storflyplass i Rana. Av en eller annen uforståelig grunn har Høyre valgt å ta et særansvar for Rana-regionen på bekostning av resten av Helgeland, der flertallet av helgelendingene bor. At vi kan miste våre kortbaneflyplasser og våre livreddende ambulansefly som en følge av storflyplassen, er tilsynelatende uten betydning. Det viktigste synes å være at Rana får det Rana til enhver tid krever.

Vi har stor forståelse for at regjeringssjefen ikke kan holde seg orientert om alle utredninger i alle saker i samtlige departement. Derfor vil vi gi et meget kort resymé av de rapporter som er bestilt og betalt av staten eller representanter for utbyggerne om storflyplass i Rana:

Urbanet Analyse (2015) (Betalt av Samferdselsdepartementet)
Konklusjon: Passasjergrunnlaget fra Rana-regionen blir altfor lite for store jetfly fra Rana til Oslo, uten at flyplassen i Mosjøen legges ned. Hvis Mosjøen Lufthavn legges ned, blir likevel i gjennomsnitt 57% av setene tomme i store jetfly (178 seter) ved avgang fra Hauan i 2055. (s.30) Videreføring av dagens lufthavnstruktur er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. (s.XVI)

Møreforskning (2015) (Betalt av PLU, Mo Industripark og Nova Sea)
Konklusjon: Hvis en storflyplass i Rana skal få stort nok passasjergrunnlag, må alle fritidsreisende og halvparten av de forretningsreisende som i dag bruker Sandnessjøen Lufthavn, bruke storflyplassen. I tillegg antar Møreforsking at passasjerer fra Mosjøen til Oslo og til flyplasser sør for Trondheim, inngår i trafikkgrunnlaget for en storflyplass i Rana. (pkt.3.5.1). Dermed er passasjergrunnlaget borte for flyplassene både i Sandnessjøen og Mosjøen.

Oslo Economics (2021) (På oppdrag av AVINOR)
Konklusjon: «Den samfunnsøkonomiske analysen gir et samfunnsøkonomisk tap på 1,0 milliarder kroner i netto nåverdi. Basert på en samfunnsøkonomisk vurdering frarådes derfor prosjektet ny lufthavn i Mo i Rana», skriver Oslo Economics. Forutsetningen er en kostnad på 2,3 milliarder kr beregnet av Avinor, og et passasjergrunnlag på 36.000, altså Rana-regionen. (s.5) Vi minner i denne sammenheng om at Stortingets transportkomite, under ledelse av Nikolai Astrup (Høyre), vedtok en merknad i juni 2017 om at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen skal bestå etter at storflyplassen i Rana er bygd. Stortinget sluttet seg til merknaden. Det betyr at passasjergrunnlaget på 36.000 innbyggere er i samsvar med Stortingets vedtak.

KS 2, Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag
Concreto har nylig utført KS2 av storflyplass i Rana. Med 85% sannsynlighet mener Concreto at storflyplass-prosjektet vil koste 3,3 milliarder kr. (s.18) Det er altså en milliard dyrere enn beregningen fra Oslo Economics. Som kjent er NHO-Luftfart ikke enig i at det bygges en storflyplass i Rana med de økte kapitalkostnader for Avinor. Som et resultat av Statens kapitalavkastningskrav vil en investering på 3,3 milliarder kr i Rana føre til at start- og passasjeravgiften ved alle landets flyplasser øker med 15,7%, i følge NHO-Luftfart.

Alle utredninger: Ikke passasjergrunnlag

Samtlige utredninger viser altså at Rana-regionen med sine 35.294 innbyggere (01.01.21) ikke gir tilstrekkelig passasjergrunnlag for store jetfly fra Rana til Oslo. Det velger statsministeren å se helt bort fra. Hva er hensikten med å bruke millionbeløp på utredninger hvis man har bestemt seg for at de skal oversees i beslutningsprosessen? Vi er ikke kjent med at det er foretatt en eneste uavhengig utredning/analyse som sannsynliggjør at storflyplass på Hauan i Rana får tilstrekkelig passasjergrunnlag for store jetfly, uten nedleggelse av kortbaneflyplasser.

«Grønt skifte» med fossilt drevne jetfly

Luftfartstilsynet og Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utviklet et program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart (Mars 2020). Her blir kortbanenettet omtalt som en velegnet arena for introduksjon av elektrifiserte passasjerfly med begrenset rekkevidde. I februar 2018 vedtok Nordland fylkesting enstemmig å be Samferdselsdepartementet utrede strekningen Trondheim-Helgeland-Bodø som pilotområde for utprøving av el-fly. Vi kan ikke forstå at det inngår i «det grønne skiftet» å bygge en ny storflyplass for fossilt dreve jetfly, i stedet for å bruke kortbanenettet på Helgeland både til introduksjon og framtidig drift av el-fly.

57 politiske lokallag protesterer

Allerede den 30.august 2017 satte statsministeren spaden i jorda på Hauan. Prosjektet lå da (som nå) i NTP’s siste del uten penger og uten prioritet, men det var valgkamp! Til sammenligning takket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen «nei» da Henrik Johansen også gav han en spade som skulle settes i jorden på Hauan 25.mars 2014. Solvik-Olsen lyttet til argumenter fra HELE Helgeland, ikke bare fra ranværingene. Samtlige 57 politiske lokallag fra de 12 kommunene mellom Rana-regionen og Trøndelagsgrensen har sendt en uttalelse til Stortinget der de ber om at Stortinget fastholder at flyplassene i Sandnessjøen og Mosjøen skal bestå. Her bor 40264 innbyggere som utgjør flertallet av befolkningen på Helgeland. Vi mener det er ganske unikt at 57 politiske partilag sender en felles henvendelse til Stortinget, og ber Høyre ta hensyn til dette.

Hovedsykehus uten ambulansefly?

Helseminister Bent Høie har bestemt at hovedsykehuset for Helgeland skal ligge i Sandnessjøen med omegn. En storflyplass i Rana, som i realiteten betinger nedleggelse av Sandnessjøen Lufthavn, vil føre til at hovedsykehuset i Sandnessjøen eller omegn blir uten tilgang på ambulansefly, som er helt nødvendig for rask transport til sykehus med høyere kompetansenivå, som f.eks. Universitetssykehuset i Tromsø. Flyplassen i Mosjøen er særlig viktig etter at både fødeavdeling og akutt-kirurgi ble nedlagt. Vi har ikke oppdaterte tall, men i følge Urbanet Analyse var det til sammen 530 syke-transporter med ambulansefly til og fra flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen i 2014. En nedlagt flyplass betyr en åpenbar svekkelse av det akuttmedisinske tilbudet. Hvem tar ansvaret for det ?

Gigantisk offentlig pengesluk

Også for næringslivet på Midt-Helgeland er kort avstand til flyplass praktisk og viktig. Vi nevner i den sammenheng aluminiumsverket Alcoa i Mosjøen, som er Nord-Norges desidert største enkeltbedrift i omsetning. Den ensidige fokuseringen på Mo Industripark, som har en nærliggende kortbaneflyplass, blir et altfor lettvint argument for storflyplass i Rana. Det samme gjelder planene om batterifabrikk, som fortsatt bare er et papirprosjekt uten finansiering. Vi har forstått at dette er den nye «brekkstangen» for storflyplass, men det er ikke akseptabelt at batterifabrikkens eventuelle flyplass-behov skal prioriteres foran livreddende ambulansefly for befolkningen på Midt- Helgeland. Den kan vel ikke være slik at Høyre-stemmer i Rana er viktigere enn liv og helse for oss som bor utenfor Rana? Vi regner med at svaret er Nei. Da må flyplassene i Mosjøen og Sandnessjøen opprettholdes, og storflyplassen i Rana blir et gigantisk offentlig pengesluk uten tilstrekkelig passasjergrunnlag, både på kort og lang sikt.

Spørsmål til statsministeren:

1. Hva er grunnen til at Regjeringen overser alle offentlige utredninger som viser at det ikke er passasjergrunnlag for storflyplass i Rana?

2. Med en beregnet byggekostnad på 2,3 milliarder kr fraråder Oslo Economics bygging av ny lufthavn i Mo i Rana. Concreto’s beregninger i KS2 viser med 85% sannsynlighet av flyplassprosjektet vil koste 3,3 milliarder. Vil regjeringen også se bort fra Oslo Economics vurderinger og KS2?

3. Er det helt uten betydning for statsministeren hva flybransjen og NHO-Luftfart mener om bygging av storflyplass i Rana?

4. Regjeringen har foreslått at det bevilges 1,8 milliarder kr til prosjektet. Rana kommune har bevilget 450 mill. kr. Det private næringsliv har ikke bidratt med finansiering slik den opprinnelige forutsetning var. Dermed mangler det over 1 milliard kr i henhold til beregningene i KS2. Hvem skal betale denne milliarden og eventuelle overskridelser? Staten, kommunen eller næringslivet?

Vi håper statsministeren ønsker å besvare disse spørsmålene. På forhånd takk!

Mosjøen, 22.04.2021

Støtteforeningen for Mosjøen Lufthavn, Jørn Tore Aavik, Kåre Bergsnev, Roy Otto Solvang

Kommentarer til denne saken