Kjære fylkesordfører,

Vi håper at du har vilje og interesse, til å se på denne saken på nytt. I saksframstillingen er det brukt en rekke udokumenterte tall og manglende faktaopplysninger, som ikke er en fylkesadministrasjon verdig. Denne saken, er slik den er behandlet i stor grad med å nøre opp under en gryende politikerforakt og et distriktsopprør. Det er meget overraskende for undertegnede at SP og AP, som her er hærførere i denne saken.

Viser til hva som har passert i saken om nedlegging av øysamfunnet Nord-Solvær.

Viser også til Fylkestinget sitt møte i Sandnessjøen 15 juni 2020, samt senere dialogmøte med Lurøy kommune.

På fylkestingets møte fremmet Høyres representant Stig Tore Skogsholm, en interpellasjon (int. nr. 6) om at Nord-Solvær fortsatt skulle anløpes på signal (altså bare når det er noen reisende). Dette ble nedstemt av SP og AP, inklusiv alle de 3 representantene fra Lurøy???

I sitt svar på interpellasjonen, så hevder fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen, blant annet følgende:

 1. Træna kommune ønsker ikke at båten skal anløpe Nord-Solvær p.g.a tiden (en rekke målinger i sommer, tilsier at det tar mellom 2–3 minutter pr. anløp) det tar. Vi har vært i kontakt med Træna kommune, og de hevder at de aldri har sagt noe liknende. Hvem er det fylkesråden refererer til?
 2. Han påstår at avstanden mellom Sleneset og kai Nord-Solvær er kun 1 km. Den er faktisk 4,1 km. Det finnes i dag heller ingen egnet kai fasiliteter på Sleneset for slike transporter.
 3. Han hevder også at det har vært avholdt 7 møter i saken med de berørte partene. Problemet er at det er ikke noen i Lurøy kommune som kan huske å ha deltatt på disse 7 møtene. Ber om at referatene og dato fra disse 7 møtene offentliggjøres.
 4. Hvordan kommer fylkesråden til at kostnadene med å anløpe Nord-Solvær er satt til 200–300 000, ++ Dette er tall han må dokumentere!
 5. I et dialogmøte med Lurøy kommune sener i juni, så hevdet samme Fylkesråd at sykehuset i Sandnessjøen var opptatt av tidsfaktoren.
 6. Jeg forutsetter at alvorlige syke mennesker, ikke reiser med kollektiv transport, og vi snakker her om maks 2,5 minutter. Alle som er født og oppvokst i Lurøy/Træna vet at dette er «skudd i blinde». Det er heller ingen ved sykehuset i Sandnessjøen som ønsker å bekrefte denne påstanden.
 7. Jeg hadde den gleden av å treffe ordføreren i Lurøy for ca. 14 dager siden. Da fikk jeg forståelsen av at nevnte dialogmøte ikke førte fram til noen avklaringer i saken for dem som er berørt (beboerne i Nord-Solvær). Denne konklusjonen er også meddelt Fylket.
 8. Jeg har tidligere bedt fylkesråden redegjøre for de miljømessige vurderingene i saken. Dette forslaget vil utløse ca. 2000 +/- nye transporter (med forurensende påhengsmotor) mellom Sleneset og Nord-Solvær. Er dette med i miljøregnskapet?
 9. Er det foretatt en ROS analyse basert på sikkerheten for dem som bor på Nord-Solvær i dag? Har han vurdert risikoen ved transport fra Sleneset i småbåt i januar?
 10. Er det noen som er sertifiserte til å transportere mennesker mellom øyene pr. dato?
 11. Hva med postlevering?

Jeg blir veldig skuffet over at sentrale politikere som Fylkesråden, omgår fakta på en så lettvint og lite tillitvekkende måte.

Hva er status pr. dato?

Jo, vi kunne 16 juni, lese på Boreals hjemmeside at det er inngått en 7-årig kontrakt for drift av Helgelandspendelen (Trænaruten) fra 2021.

 • Er Nord-Solvær med i denne kontrakten?
 • Har det ikke vært naturlig for fylkeskommunen / Lurøy kommune, og orienter de som bor og bruker øya, om innholdet i denne avtalen som berører Nord-Solvær. Datoen 1 september 2020 nærmer seg fort, og folk må planlegge hva som skal gjøres framover. Vi snakker om et 100 talls personer inkludert fastboende og hytteboere.

Hvis forslaget om nedlegging (for det er konsekvensen av dette forslaget) av samfunnet i Nord-Solvær, så stiller det seg en rekke spørsmål, som politikerne må ta stilling til så raskt som mulig.

 • Hva vil kommunen/fylket bidra med til å løse utfordringene med skyss? Nytt kai, skyssbåt, overnattingsmuligheter på Sleneset hvis skyss ikke kan framskaffes osv.
 • Eiendomsskatten/ev. andre avgifter og skatter for dem som har eiendom i Nord-Solvær må selvfølgelig avvikles, da de ikke har tilgang til offentlig transport/normal infrastruktur.
 • Hvilket øysamfunn/bygd er det neste på kuttlisten? Det er en rekke steder langs kysten i Nordland som er vesentlig dyrere drive, som fortsatt har anløp av kollektiv transport.
 • Er dette begynnelse til slutten av Trænaruten. Træna/ Selvær skal ikke anløpes etter 1 september?
 • Kai har vært et tema i saken. Fylkesråden lovt allikevel at gods skal leveres med godsbåt til Nord-Solvær som tidligere. Har han kai til denne båten?

Det som kanskje skuffer og overrasker meg aller mest, er at Fylkestingets 3 representanter fra min egen hjemkommune Lurøy, ikke tok ordet i Fylkestingsmøtet av 16 juni, samt at de alle stemte for nedleggelse av Nord-Solvær. Jeg har fått med meg noen vage presseskriv at de var tvunget til å stemme imot, p.g.a at interpellasjonen var fremmet av opposisjonen. Ja, det er jo veldig tillitvekkende, og viser styrke og ryggrad. Dette handler ikke om samfunnsøkonomi, tvert om.

Vi håper fortsatt på at fornuften seier, og noen klarer å se på dette med tanke på forutsigbarhet, sikkerhet, trivsel, samfunnsøkonomi, ønsker en spredd bosetning og at distrikts Norge fortsatt skal bestå.