(Helgelendingen)

Klokka 08.30 onsdag samles styret i Helse Nord til et nytt møte, hvor blant annet den framtidige sykehusstrukturen på Helgeland skal diskuteres.

Helse Nord skal bli informert om vedtaket i Helgelandssykehusets styre, og anbefaling for konseptvalg i henhold til konseptfase del 1.

Administrerende direktør Cecilie Daae har invitert styret i Helse Nord til å be om ytterligere informasjon før beslutning om konseptvalg.

Hun har innstilt på følgende vedtak:

  1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjon om Nye Helgelandssykehuset – konseptfase steg1 til orientering.
  2. Styret ber om at saken oppdateres slik at forventede kostnader innenfor P85-rammenpå ferdigstillelsestidspunkt, og samlet omstillingsbehov for Helgelandssykehuset, fremgår av saken.
  3. Styret ber om at mulighetene for å redusere areal og samlet omfang av investeringen gjennomgås på nytt, hvor sammenheng med tilbudet i Brønnøysund fremgår. Endelig vurdering av arealbehov skal utdypes i konseptfasen steg 2.
  4. Styret ber adm. direktør legge frem oppdatert konseptrapport steg 1, senest november 2022.

Hele møtet kan du følge direkte ved å trykke på videoen øverst i denne saken.