Gå til sidens hovedinnhold

Seks pa­si­en­ter og én ansatt iso­lert i Sand­nes­sjø­en sy­ke­hus etter positiv koronatest hos vikar

Artikkelen er over 1 år gammel

Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set har iso­lert seks pa­si­en­ter i sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en som føl­ge av at det ble på­vist koronasmitte ved sy­ke­hu­set fredag. I til­legg er én an­satt i ka­ran­te­ne.

Det skriver Helgelandssykehuset HF i en pressemelding lørdag formiddag.

«Fore­lø­pig er det av­dek­ket at få pa­si­en­ter ved sy­ke­hu­set har vært i nær­kon­takt med vi­kar­sy­ke­plei­e­ren som har fått på­vist å være ko­ro­na­smit­tet, slik at an­tall pa­si­en­ter som måt­te iso­le­res er re­du­sert fra 15 til seks.

I til­legg er fore­lø­pig 16 an­sat­te vur­dert som mu­li­ge smit­tet. De tes­tet et­ter ru­ti­ne­ne som fore­lig­ger, det vil si test tred­je og syv­en­de dag et­ter siste eks­po­ne­ring. De over­vå­kes også for symp­to­mer og vil bli iso­lert hvis symp­to­mer på syk­dom opp­står», opplyser sykehuset.

Kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssykehuset sier til iSandnessjøen at de 16 ansatte allerede er blitt testet og at de første svarene ventes lørdag kveld. Vikaren er også blitt testet på ny fredag for å være sikker på å den første prøven ikke er såkalt «falsk positiv». Også dette prøvesvaret er ventet lørdag kveld.

Han opplyser at de lørdag har kartlagt hvor mange utenlandske vikarer som er på Helgelandssykehuset per i dag.

– Vi har per i dag 25 utenlandske leger og sykepleiere, men dette endrer seg fortløpende. I tillegg har vi fire fast ansatte leger i Helgelandssykehuset fra utlandet, sier han.

Les også

Koronasmitte på sykehuset: - Innleide vikarer er en del av kabalen for å drifte virksomheten

Startet mandag – testet positiv fredag

Vi­kar­sy­ke­plei­e­ren fra Sve­ri­ge som har testet po­si­tivt på ko­ro­na­smit­te kom til sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en man­dag den­ne uka. Ved­kom­men­de har ikke ar­bei­det ved sy­ke­hu­set tid­li­ge­re.

Pro­se­dy­re­ne til Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set for tes­ting av hel­se­per­so­nell som leies inn til­si­er at per­so­nel­let kan be­gyn­ne i ar­beid før re­sul­tat av test fore­lig­ger. Den­ne dis­pen­sa­sjons­mu­lig­he­ten har Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set opp­ret­tet i sine ru­ti­ner i sam­råd med Hel­se Nord.

Bak­grun­nen er be­ho­vet for inn­leid per­so­nell til å opp­rett­hol­de drif­ten. Der det er mu­lig skal svar på test fore­lig­ge før hel­se­per­so­nel­let be­gyn­ner i ar­beid.

I for­kant av ar­bei­dets start gjø­res det imid­ler­tid en grun­dig ri­si­ko­vur­de­ring og spo­ring av per­so­nel­let. Det er et ab­so­lutt krav at per­so­nel­let skal være symp­tom­fri.

– Kommer man til å vente på testsvar på alle nye innleide vikarer fra utlandet før de kan begynne i arbeid?

– Det har ikke Helgelandssykehuset tatt stilling til ennå. Men det er en vurdering som gjøres fortløpende, sier Bratt.

Les også

Koronaviruset påvist i sykehuset i Sandnessjøen

Kart­leg­ger pa­si­en­ter og an­sat­te

Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set kart­leg­ger nå in­ten­sivt både pa­si­en­ter og an­sat­te som kan ha blitt eks­po­nert for smit­te i lø­pet av den siste uka da vi­kar­sy­ke­plei­e­ren var i ar­beid i sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en.

Inn­til si­tua­sjo­nen er klar­lagt vil alle pa­si­en­ter som kre­ver inn­leg­gel­se frak­tes til sy­ke­hu­set i Mo i Rana og sy­ke­hu­set i Mo­sjø­en.

Pa­si­en­ter skal for­hol­de seg som nor­malt til le­ge­vakt og telefon 113.

Som en føl­ge av smit­te­si­tua­sjo­nen ved sy­ke­hu­set i Sand­nes­sjø­en er det inn­ført mid­ler­ti­dig stans i mu­lig­he­ten for be­søk av på­rø­ren­de. Det­te gjel­der fore­lø­pig fram til lør­dag kveld, da det skal gjø­res en ny vur­de­ring av si­tua­sjo­nen. Hel­ge­lands­sy­ke­hu­set opp­rett­hol­der grønn be­red­skap, men be­red­skaps­ni­vå­et vur­de­res fort­lø­pen­de, skriver sykehuset i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken