Ja til lik lønn for likt arbeid!

Fellesorganisasjonen(FO) som er det største forbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har sammen med Fagforbundet tatt sine medlemmer i private omsorgsbedrifter ut i streik. Kravet som har utløst streiken er at disse medlemmene vil ha samme lønnsbetingelser som sammenlignbare yrkesgrupper. Blant annet er kravet at minstelønna til de med høyere utdanning skal løftes til samme nivå som det sykepleierne har avtale om innen de samme bedriftene. I dag kan lønnsforskjellene være opp mot 100 000 kroner i året for samme type arbeid. NHO som er motpart til de privatansatte FO-medlemmene har blankt avvist kravet om like lønnsforhold.

Rødt Alstahaug vil uttrykke sin støtte til de streikende og kravene de har reist. Ikke bare dreier streiken seg om rett til lik lønn for ansatte som utfører like arbeidsoppgaver. Streiken er også en kamp mot lønnsdiskriminering av kvinner som utgjør den helt dominerende gruppen av ansatte innenfor denne yrkesgruppen. Streiken setter i tillegg søkelyset på hvordan en del private velferdsprofittører finansiert av det offentlige gjennom underbetaling av ansatte skaffer seg selv enda større overskudd.

Rødt Alstahaug

Margit Steinholt