Styret i Helgelandssykehuset har i dagens styremøte blitt orientert av KPMG om innholdet i rapport del 2 angående varslingssakene i Helgelandssykehuset, der det er gjort vurderinger av varslingenes forsvarlighet. Styret ble også orientert om den midlertidige stansen av kreftkirurgien i Sandnessjøen.

– Vi har i dag fått en gjennomgang av rapporten fra KPMG der forsvarligheten i de fire varslingssakene er vurdert opp mot lovgivningen. Dette er en omfattende rapport, og styret har ikke ferdig behandlet rapporten og tilrådningene fra KPMG i dagens møte. Styret tar sikte på å gjøre dette i styremøtet i februar, sier Dag Hårstad, styreleder i Helgelandssykehuset HF.

I styremøtet ble det også vurdert hvorvidt KPMG sin rapport del 1, som det er krevd innsyn i utover det som allerede er offentliggjort, skal offentliggjøres.

– Når det gjelder den midlertidige stansen av kreftkirurgien i Sandnessjøen fikk styret en orientering av administrerende direktør og medisinsk direktør som var nyttig. Styret er fornøyd med at operasjonsvirksomheten i Sandnessjøen er i gang igjen, og at det er iverksatt tiltak med sikte på læring, bedre dialog og mer systematisk oppfølging av pasientsikkerhet i hele Helgelandssykehuset, sier Dag Hårstad.

Styrets vedtak i KPMG-saken:

  • Styret har fått delrapport 2 til orientering. Saken blir behandlet i neste styremøte. Styret ber administrasjonen redegjøre for implementeringen av gjeldende varslingsrutine.
  • Styret har vurdert meroffentlighet av Delrapport 1, og ber adm.dir. fortsette dialogen med HOD slik at en forsvarlig balanse mellom ulike offentlige hensyn kan ivaretas.

Fullstendig styreprotokoll kan leses på Helgelandssykehuset nettside.