(Helgelendingen)

Bakgrunnen for dette er resultatene sykehuset har på den nasjonale indikatoren for operasjon av tykktarmskreft. Bildet som den faglige og administrative ledelsen i Helgelandssykehuset må forholde seg til er at den nasjonale kvalitetsindikatoren, fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, for postoperativ dødelighet for denne type operasjoner (100 dager) i Sandnessjøen er på 14,3 %.

Les også

"Bakgrunnen for den plutselige stengingen kommer etter sigende som en reaksjon på et facebookinnlegg av en lokalpolitiker fra Rana, som stiller spørsmål ved kvaliteten ved kreftkirurgien som utføres ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen."

Det er dårligst av alle sykehus i landet i perioden som er målet 2016-2018.

Landsgjennomsnittet på indikatoren er 3,3 %. Samme bildet gjelder også for perioden 2013-2015 der resultatet i Sandnessjøen på indikatoren var 10 %.

Landsgjennomsnittet var da på rundt tre prosent. Det foreligger ikke kvalitetssikrede tall for 2019 ennå.

Pasientsikkerheten er avgjørende for de vurderinger som er gjort av Helgelandssykehuset når de kreftkirurgiske operasjonene i Sandnessjøen nå midlertidig stanses.

Så raskt som mulig vil Helgelandssykehuset gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter med sikte på å avklare hva som har skjedd og hvorfor, slik at en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren kan framskaffes.

Dette vil danne grunnlaget for å finne ut hvilke permanente tiltak som kan iverksettes med sikte på å sikre kvaliteten på denne type operasjoner i Helgelandssykehuset.

Det er viktig å understreke at ledelsen i Helgelandssykehuset ser positivt på at sykehuset i Sandnessjøen allerede har startet en gjennomgang av saken og kontaktet Kreftregisteret for bistand.

Videre arbeid skal gjøres av av medisinsk fagdirektør, fagsjef, en representant for sykehuset i Sandnessjøen og ekstern ekspertise. Sentral i gjennomgangen vil være fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm.

Hun er professor i gastrokirurgi og pasientsikkerhet, har doktorgrad i molekylærbiologi ved brystkreft og er utdannet legespesialist i generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og bryst og endokrinkirurgi.

Både Helse Nord og fylkeslegen er varslet om situasjonen og det pågående arbeidet.

Helgelandssykehusets ledelse ble klar over resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren for 100 dagers dødelighet knyttet til tykktarmskreft i fagsjefmøte i Helse Nord i begynnelsen av desember 2019.

Dette var før styremøtet i Helse Nord 18. desember der et vedtak skulle gjøres i Helgelandssykehuset 2025 om struktur og lokalisasjon.

For ikke å forstyrre behandlingen av saken ble det planlagt fra Helgelandssykehuset å starte en prosess i januar 2020 med sikte på samling av den kreftkirurgiske aktiviteten i foretaket.

Føringer for denne prosessen er også lagt i styresaken angående 2025-prosessen som ble styrebehandlet i Helgelandssykehuset i slutten av november 2019.

Når resultatet på den nasjonale kvalitetsindikatoren ble kjent gjennom sosiale medier i forrige uke, fant Helgelandssykehuset det riktig å iverksette midlertidige tiltak – det vil si stans i kreftoperasjoner i Sandnessjøen mens saken gjennomgås – av hensyn til pasientsikkerhet og for å unngå å skape unødig frykt blant pasienter og befolkning.