Alstahaug kommunestyre har enstemmig vedtatt følgende uttalelse: Kommunestyret i Alstahaug registrerer at det nylig har blitt lagt fram et forslag til ny skolestruktur innen videregående utdanning i Nordland, og Sandnessjøen videregående skole (SVS) risikerer å miste tre eller fire linjer. Blant disse finner vi både populære YSKMarine etter kun to års drift samt idrettsfag, som i dag har god søkning og svært høy gjennomføringsgrad.

Kommunestyret i Alstahaug er enig med fylkeskommunen i at utdanningstilbudet ungdommene i Nordland skal få, både skal være relevant for næringslivets behov, ha mål om lavt frafall og gi flest mulig unge tilbud i hjemregionen. SVS er på disse områderer en foregangsskole i Nordland. Gjennomføringsgraden er fylkets klart høyeste med 88,9 %, skolen oppfyller Nordland fylkeskommunes krav til lik fordeling mellomyrkesfaglig og studiespesialiserende og elever på yrkesfag har svært god tilgang på lærlingplasser. Skolens gode arbeid for å bekjempe frafall ser man et godt eksempel på i elektrofag siste år, hvor gjennomføringsgraden var 100 %. Dette viser også at SVS har et utmerket samarbeid med næringsliv og opplæringskontor, noe som er utviklet overmanne år. Etter Kommunestyret i Alstahaugs oppfatning kan det være mye å lære av å se hvordan SVS arbeider, spesielt på dette området.

Kommunestyret i Alstahaug blir derfor svært bekymret når det nå vurderes kutt i opplæringstilbudet ved SVS. I dag tilbyr SVS seks ulike utdanningstilbud til Vg1-elever. Flere av skolens Vg1-tilbud er enten vurdert nedlagt eller foreslått nedlagt. Dersom dette gjennomføres, vil en allerede smal tilbudsvifte for elever fra Ytre Helgeland bli enda smalere, og det vil skape mange flere ukependlere, med de konsekvenser vi vet dette har for blant annet gjennomføring. Vi viser til Utdanningsforbundet ved SVSs uttalelse i skaken for utfyllende data.

Kommunestyret i Alstahaug registrerer at Nordland fylkeskommune inviterer til innspill om ny tilbudsstruktur. Kommunestyret i Alstahaug stiller seg undrende til hvorfor et så omfattende endringsforslag ikke blir underlagt en formell høringsprosess. Vi ber om at denne uttalelsen tas med i det videre arbeidet med struktursaken, og imøteser framtidig dialog med fylkeskommunen.

Med vennlig hilsen
Kristin Vangen
Formannskapssekretær