(Helgelendingen)

Selvstyre for skuter

Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil at kommunene selv skal regulere snøskuterkjøring i egen kommune. Nylig ble det fremmet forslag i Stortinget om en liberalisering av lovverket. I praksis innebærer det en betydelig liberalisering og at dagens ordning med et nasjonalt rammeverk opphører.

– Dagens regelverk er uten lokal forankring, stivbeint og virker i praksis mot sin hensikt. Nasjonale regler kan ikke regulere hvordan utmarkskjøring skal reguleres lokalt på en effektiv måte tilpasset den enkelte kommune, heter det i forslaget fra Frp.

Høsten 2020 ble reglene for snøskuterkjøring endret da kommunene da det ble åpnet for at kommunene kunne gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr til hytta, selv om den ligger nærmere vei enn 2,5 kilometer. Ren persontransport er fortsatt forbudt og kommunene må tydelig angi hvilken trasé som skal brukes. Både Senterpartiet og Frp er skjønt enige om at dette ikke er godt nok, og mener kommunene selv er de beste til å forvalte lovverket knyttet til fritidskjøring snøskuter i utmark.

– Vi vil ha større grad av selvstyre, og lokaldemokratiet fungerer bra. Det er stor forskjell på kommunene i landet, og nå er reglene de samme enten du bor i Alta eller Kristiansand, sier Sp-ordfører Harald Lie i Hattfjelldal.

Hattfjelldal er en av kommunene i landet som har lengst erfaring med snøskuterløyper beregnet til lystkjøring eller fritidskjøring. I mange år har kommunen forvaltet lovverket og eget løypenett på en meget god måte. Vi ser også at det i den senere tid er etablert flere virksomheter som har snøskuterkjøring eller aktiviteter knyttet til snøskuter som sin forretningside.

Hattfjelldal kommune er et meget godt eksempel på at det er mulig å etablere og å drifte et omfattende løypenett i et samspill med et overordnet, nasjonalt regelverk, men som gir den enkelte kommune et visst handlingsrom. Vi skulle tro det var godt nok for å imøtekomme skuterentusiastenes ønske om lovlig kjøring i faste løyper. Åpenbart er ikke det tilfelle.

Vår frykt er at ytterligere økt kommunalt selvstyre på dette området vil være konfliktskapende. Ikke minst fordi det til stadighet kommer nye krav om nye løyper, og at kravet om tilgang til fjell der det kan kjøres fritt uten løyper, blir stadig sterkere. Det er også grunn til å tro at både kommuneadministrasjoner og lokalpolitikere føler et press for å etterkomme slike ønsker.

Vi tror det kan være god grunn til å tenke seg to ganger om før forslaget om økt liberalisering av regelverket for snøskuterkjøring skal voteres over en gang før sommeren. Både hensynet til naturen, kravet om skuterfrie områder, friluftsinteresser og en overordnet kontroll med slik aktivitet, bør veie tungt. Slike hensyn ivaretas best av et felles, nasjonalt regelverk.