Det nærmer seg en avgjørelse fra styret i Helse Nord angående framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Alstahaug kommune har fulgt prosessen tett helt siden oppstart, og vært bevisst det faktum at dette er en svært viktig sak for alle innbyggere på Helgeland. Det siste året har vi hatt et historisk samarbeid med 11 andre kommuner, noe som har vært en god erfaring og som gir et godt grunnlag for at man framover klarer å jobbe sammen i andre politiske prosesser.

En helt essensiell årsak til dette samarbeidet er at alle involverte kommuner har klart å legge bort egen bostedsadresse, legge bort egeninteresse, lyttet til de faglige anbefalingene og løftet fram pasienten. Vi har lyttet til hverandres bekymringer, jobbet opp tillit og tatt hverandre på alvor. Vi har vært kritiske til videre funksjonsdeling innad i Helgelandssykehuset, nettopp fordi vi har lang erfaring med dette, og ser behovet for et samlet fagmiljø og en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste for Helgeland.

Med bakgrunn i at samfunnsanalysen og kvalitetssikringen av den økonomiske bæreevneanalysen ble ferdig mot slutten av høsten, kom kommunene 14. november med en felles pressemelding som klargjorde vårt standpunkt og omforente forslag. Sandnessjøen m/ omegn var basert på overstående kunnskap, samt den nye kunnskapen fra samfunnsanalysen om at kysten ville få desidert størst negative samfunnskonsekvenser ved tap av sykehus. Innholdet i pressemeldingen har kommunene kommunisert ut flere ganger, også etter at vedtaket fra styret i Helgelandssykehuset ble klart 28. november. Vi har støttet vedtaket skriftlig, både i Helse Nord sitt styreseminar 5. desember og sist 13. desember i form av pressemelding. Styreleder i Helgelandssykehuset Dag Hårstad har presisert vedtaket som anbefaler Sandnessjøen med omegn som lokasjon inn i konseptfasen, også for styret i Helse Nord på seminaret 5. desember.

Kommunene sitter på mye av den lokale kunnskapen. Utredninger har vist at ett sykehus plassert i Sandnessjøen og omegn vil gi god tilgjengelighet for alle pasienter på Helgeland, trygghet i en sårbar interimsfase, samt desidert minst belastning for pasienten, enten de kommer langs vei, med båt eller med luftambulanse, også i vintermånedene. Dette er en hensiktsmessig lokalisering som setter pasientens behov i sentrum, og vil kunne skape ro i en region som trenger å gå videre.