(Helgelendingen)

Det er fascinerende å se hvor selektiv både sykehusbygg, prosjektgruppa for ny sykehusstruktur og styret i Helgelandssykehuset er i sine vurderinger av tomtespørsmålet for nytt hovedsykehus på Helgeland. Samtlige vil velge bort Tovåsen som tomtealternativ. Også Nordland fylkeskommune henger seg på og mener Tovåsen ikke er i tråd med fylkets retningslinjer for by- og tettstedsutvikling. Det til tross for at et samlet Midt- og Sør-Helgeland står bak ønsket om et nytt hovedsykehus i Tovåsen, en lokalisering som vil sikre arbeidsplasser og vekst både i Sandnessjøen og Mosjøen.

Vi kan umulig tenke oss at Nordland fylkeskommune med sine retningslinjer for by- og tettstedsutvikling mener at alt av ny virksomhet skal havne sentralt i de fire byene på Helgeland. I innspillet til tomteutredning for sykehus på Helgeland viser fylkesrådet til fylkesplanen og påpeker at Tovåsen ikke vil være i samsvar med disse retningslinjene.

Etter vårt skjønn er fylkesrådets påpekninger i sitt høringssvar til Helgelandssykehuset en merkelig tolking av retningslinjer som først og fremst har til hensikt å sikre levekraftige og utviklingsorienterte bysamfunn på Helgeland. Både Mosjøen og Sandnessjøen vil få en relativt stor effekt dersom et nytt sykehus for hele Helgeland skulle bli besluttet bygd på ei av tomtene i Tovåsen. Årsaken er så enkel at et sykehus plassert der vil gi grunnlag for å rekruttere fagfolk med bostedsadresse både i Mosjøen og Sandnessjøen. Det har også et samlet fagmiljø ved sykehusene i Mosjøen og Sandnessjøen gjentatte ganger påpekt, men uten at noen har funnet det bryet verdt å lytte til det som blir sagt.

Vi kan heller ikke se hvordan fylkets arealpolitiske plan harmonerer med det faktum at et sykehus i Sandnessjøen fører til at nærmere 300 offentlige arbeidsplasser i Mosjøen blir borte. I alle fall dersom man har mulighet til å unngå slike svært uheldige konsekvenser ved at man i det minste tar med Tovåsen i den videre tomteutredningen. Vi kan knapt tenke oss at det var fylkeskommunens intensjon at planen medfører utarming av en by der antallet offentlige arbeidsplasser fra før er lavt, byen størrelse tatt i betraktning. Det kan være god grunn til å ta med at en plassering av et nytt hovedsykehus i Tovåsen vil gi en langt bedre tilgjengelighet for innbyggerne som naturlig vil sokne til dette sykehuset. Vel er det slik at det er kortere for folk på Herøy og Dønna å reise til Sandnessjøen. Men et nytt sykehus i Sandnessjøen betyr lengre reisevei for folk både i Mosjøen, Grane, Hattfjelldal, Brønnøy, Sømna og Vega. I tillegg vil en lokalisering i Sandnessjøen også gi lengre reisevei for befolkning på Nord-Helgeland, på grunn av den bebudede funksjonsfordelinga i Helgelandssykehuset.

Vi registrerer at det nå er en kampanje på gang for å sørge for at det nye hovedsykehuset legges til Sandnessjøen. Det vil føre til flaggheising på Mo fordi en slik beslutning innebærer at det nye hovedsykehuset til syvende og sist havner der. Det var ikke helseministerens intensjon med sitt vedtak om sykehusstruktur på Helgeland. Vi kan umulig skjønne at det er fylkeskommunens mål heller. De bør mer enn noen være opptatt av hva som er bra for folk og samfunn i hele fylket.