Innsigelse til kommunestyrets budsjettbehandling 2020 og økonomiplan 2021-2023. Punkt 8. Avvikle drift av Kulturbadet galleri 2021.

"Ressurs til drift av galleri avvikles og vi mister kommunens eneste visningsrom for visuell kunst, et viktig kunstfelt mister et godt tilbud. Galleriet er programmert med utstillinger ut 2020"

Vi ser med bekymring på at ressurs til galleriet er foreslått avviklet fra 2021. Det er viktig at kommunen opprettholder det eneste kommunalt driftede visningssted for visuell kunst. Vi mener at satsing på formidling av visuell kunst er meget viktig i et helhetlig kulturtilbud som en del av Kulturbadets tilbud både for Alstahaug kommune og hele HALD-regionen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for alle tilbud og aktiviteter i kunst- og kulturfeltet. Vi anmoder kulturseksjonen og kommunestyret om å beholde tilbudet i Kulturbadet galleri, og oppfordrer til å søke ekstern kunstfaglig kompetanse dersom det blir nødvendig å se på alternative løsninger for prosjektering av utstillinger og formidling av kunst i galleriet i fremtiden.

Som kunstnere føler vi et stort ansvar for at kunsten som skapes skal nå ut til publikum. Kunstnere i hele landet blir nå oppfordret til å be sine kommuner om å legge inn en kunstplan i sine kulturplaner. Vi ser det som et stort tap både for formidling av visuell kunst og for publikum dersom det ikke lenger skal finnes et tilbud for visning av kunst i Kulturbadet.

Kulturbadet har skapt en arena der utøvende kunst og kultur har fått stor plass, men med en liten visningsarena for visuell kunst. Med litt mer midler vil Kulturbadet galleri kunne få et større formidlingspotensiale. For å skape et levende kunst- og kulturliv i kommunen må det finnes flere arenaer hvor dette kan skapes og oppleves av publikum. Dagens tilbud når det gjelder det visuelle kunstfeltet, står i sterk kontrast til det faktum at Alstahaug kommune klatrer på kulturtoppen.