Vil ha sykkelvei til foten av De Syv Søstre: - Aktive ferier er en oppadgående trend

Av
DEL

MeningerI februar så et viktig og riktig vedtak dagens lys igjen i Planutvalget i Alstahaug kommune. Da ble forslag til detaljregulering for gang –og sykkelveg Radåsen – Kleivskaret lagt ut til offentlig ettersyn og alle kan dermed levere et høringsforslag til dette. Vi oppfordrer privatpersoner, lag og organisasjoner til å gjøre nettopp dette for å sikre at traseen blir en realitet. Fristen er 01.04.
Dette er et etterlengtet og viktig vedtak som Rødt Alstahaug stiller seg unisont bak og vi håper på snarlig iverksettelse av forarbeider og arbeid med finansiering. Prosjektet så riktignok dagens lys i 2015, men det har på disse 5 årene ikke skjedd noe konkret.

Rødt Alstahaug gikk til valg på at vi vil jobbe for at Alstahaug skal bli en grønnere og mer miljøvennlig kommune der det skal fokuseres på å tilrettelegge spesielt for myke trafikanter. Å jobbe sammen med kommune, fylke og stat for å finansiere dette er noe Rødt setter høyt på den politiske prioriteringslista. Tiltaket har fordeler, både trafikksikkerhetsmessige og i et folkehelseperspektiv, men også når vi ser på miljø og samfunnsøkonomi. De sentrumsnære områdene er presset for parkeringsplasser. Ved å få flere til å bruke sykkelen til jobb -og fritidsaktiviteter i sentrum vil også dette problemet løse seg selv uten at vi trenger å bruke verdifullt areal på flere parkeringsplasser. Disse områdene bør heller benyttes til rekreasjon, kulturelle og allmennyttige formål.

Videre vil Rødt jobbe for at Alstahaug skal være en attraktiv kommune å bo i og å flytte til. En moderne, attraktiv og fremtidsrettet kommune bør fokusere på å bygge ut samferdselsnettet sitt med særlig tanke på at barn, unge og voksne skal ha en trygg og miljøvennlig vei å forflytte seg på. Å jobbe tverrpolitisk for dette vil også skape bolyst og gang-/sykkelvei er en god investering i nettopp dette. I Nasjonal transportplan 2022 - 2033 finner vi også føringer på at særlig barn og unge skal kunne forflytte seg trygt i sitt nærområde.

Helgeland er et eldorado for turisme, rekreasjon og aktive opplevelser. I 2019 ble det registrert nesten 11.000 besøk på De syv søstre! Svært mange av disse toppturgjengerne kommer seg til søstrene ved å bruke bil og det har vært mange problemer tilknyttet parkering. Dersom man får på plass en gang-/sykkelvei vil vi også kunne tilrettelegge for at flere kan sykle bort til føttene av fjellene. Aktive ferier er en oppadgående trend og alt tyder på at dette prosjektet vil gi det lokale næringslivet og turistnæringen i Nordland et positivt løft. Videre er det mange som sykler langs Kystriksveien, men det har hittil vært lite tilrettelagt for sykkelturistene. Dette ønsker Rødt Alstahaug, i samarbeid med relevante aktører, å jobbe videre med. Vi håper derfor så mange som mulig benytter muligheten til å komme med en høringsuttalelse slik at Helgelandskysten generelt og Alstahaug spesielt kan komme nærmere et bedre veinett for myke trafikanter!

Artikkeltags